Den 21. april 2020 vedtok Stortinget at regjeringen skulle nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Dette var resultatet etter at Stortingsflertallet valgte å gå imot det opprinnelige forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om å nedsette et utvalg som skulle sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Både Dnmf og Unio er representert i det partssammensatte utvalget. Administrerende direktør i Dnmf og styremedlem i Unio, Hege-Merethe Bengtsson representerer Unio i utvalgsarbeidet, mens Dnmfs assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, representer Dnmf. Dnmfs advokat Knut Walle-Hansen er Malteruds vara i utvalget. Utvalget ledes av Liv Holmefjord.

-Vi har forventninger om et konstruktivt arbeid. Dnmf og Unio deltar i dette utvalget på vegne av våre medlemmer fordi vi skal bidra til at utvalgsarbeidet sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Dette er et nødvendig bidrag for å sikre fremtidens arbeidsplasser og rettferdig konkurranse om disse, sier Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Dnmf har vært tydelig både før, under og etter Stortingets behandling på at vedtaket gjort av Stortinget ikke har gitt utvalget det mandatet vi ønsket oss. At det eksisterer et handlingsrom for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår er ettertrykkelig dokumentert gjennom flere utredninger, blant annet utført av regjeringen selv. Allikevel må forbundet forholdet seg til de realiteter som foreligger, og er nå bestemt på å bidra til at utvalget kommer frem til en løsning for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår og fremtidens arbeidsplasser i havrommet. 

-Dnmf og Unio har gjennom hele arbeidet vært krystallklare på at norsk bosatt arbeidskraft må gis adgang til å konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel og i norsk farvann på like vilkår. Maritim næring er fremtidens næring, og den skal romme arbeidsplasser for arbeidstakere bosatt i Norge. Vi vil gjøre vårt for at utvalget kommer frem til en løsning som anerkjenner og sikrer dette, avslutter Bengtsson.

Det partssammensatte utvalget hadde sitt første møte på Gardermoen 10. september, og har gjennomført to møter. Et tredje møte finner sted allerede neste uke. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen 31. desember 2020. 

Du kan også lese om sjømannsorganisasjonenes forventninger til arbeidet i den siste utgaven av Maritim Logg.