Stortingets behandling av den maritime stortingsmeldingen (Meld.st. 10 (2020-2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring)
Stortinget vil i sin behandling blant annet ta stilling til næringskomiteens innstilling til å be regjeringen stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, samt presentere tiltak for å styrke nettolønnsordningen. Les Dnmfs kommentarer til næringskomiteens innstilling her.

Stortingets behandling av den maritime stortingsmeldingen kan følges her fra klokken 10.

Høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om Prop. 138 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)
Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Forslagene innebærer opphevelse av plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen når aldersgrensen er 60, 63 eller 65 år. Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson deltar i høringen på vegne av Dnmf.

Dnmfs innlegg kan følges på Stortingets nett-tv fra klokken 12:45. Unio deltar også i høringen, og ders innlegg kan følges fra 12:36. Se fullstendig program for høringen og se høringen her.