Stortingets arbeids- og sosialkomité har de siste ukene behandlet regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven og lovens anvendelse for yrkesdykking og losing (prop. 68 L (2020-2021)). Forslaget innebærer at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Forslaget har i Stortingets behandling fått støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og KrF. Dette får Dnmf til å reagere.

-Dette kan ikke leses som noe annet enn en mistillit fra Stortingets flertall mot det gjeldende maritime regelverket, tilsynsmyndighetene og regelverkets evne til å ivareta sikkerheten til sjøfolk i kombinasjonsstillinger, sier Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Dnmf har vært tydelige på at IMO/ILO-regler og vernebestemmelser gjelder og skal gjelde for alle som har sitt arbeid om bord på skip, og reagerer sterkt på at norske politikere vil vende ryggen til et regelverk Norge har vært svært sentrale i utviklingen av. Dnmf mener Stortingets innstilling bærer preg av en misforstått tolkning av det maritime regelverket.

-Det maritime regelverket er nøye utviklet og tilpasset 24-timers samfunnet om bord på skip. Alle som har sitt virke om bord skal omfattes av dette regelverket. Dette er en moderne lovgiving tilpasset dagens maritime næring, og som setter sikkerheten til sjøfolkene om bord i sentrum. Nå vil Stortinget snu ryggen til dette regelverket for kombinasjonsdykkerne, og kaste disse sjøfolkene ut i en vanskelig situasjon uten å ane hvilke konsekvenser dette vil ha, fortsetter Bengtsson.

Dnmf er ikke alene om å reagere på komiteens innstilling. Dnmf har sammen med Sjømat Norge, Kystrederiene, NHO Sjøfart, NHO, Norges Rederiforbund, Norsk sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund sendt brev til aktuelle beslutningstakere på Stortinget og i regjeringen med en sterk kritikk av forslaget og prosessen som har ledet frem til forslaget. Organisasjonene trekker blant annet frem at det er svært kritisk at verken komiteens innstilling eller regjeringens proposisjon inneholder drøftelser om hvilke bemanningsmessige og operasjonelle konsekvenser en slik lovendring vil medføre. Organisasjonene mener Stortingets behandling av saken bør stoppes og returneres til regjeringen for en bred konsekvensvurdering.

Lovforslaget er nå sendt videre til behandling i Stortinget, og skal etter planen til første behandling den 22. mars.