Det er brudd i meklingen i Frontfaget og streiken er et faktum fra kl. 06.00 mandag eller ved arbeidstidens start

Dnmf er ikke i streik og våre medlemmer møter på arbeid som vanlig. 

Dnmf medlemmene skal gjennomføre sitt arbeid på vanlig måte, men ikke utføre eller overta streikende arbeidstakeres arbeid.

Hvorfor er ikke Dnmf i streik:
Mellomoppgjøret er et samordnet oppgjør der Hovedorganisasjonene LO, YS – NHO forhandler på vegen av alle sine medlemmer.
Nsof og Nsf er LO forbund og er omfattet av disse forhandlingene.
Dnmf har egen Hovedavtale med NHO og forhandler med NHO Sjøfart 26. april.

Dersom du blir rammet av andre forbunds streik og mottar permitteringsvarsel eller blir permittert, kan du har rett på bidrag fra forbundet. 

Kontaktinformasjon i saken: Administrerende direktør Hege Bengtsson mobil: 41 44 18 18 eller områdeansvarlig Ulf Brekke på mobil 954 69 804

Hvis du rammes av streiken, og blir permittert:

Forbundsstyret i Det norske maskinistforbund har bestemt følgene:

Streikebidragssatsen skal gjelde for ett kalenderår. Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling. Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik, lockout eller permittert.
Bidraget blir utbetalt med inntil kr 1400,pr tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1400,- pr opparbeiding av lønnet fridag. Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon


Medlemmer som blir berørt at streiken og som ikke vil få utbetalt lønn eller annen godtgjørelse fra arbeidsgiver eller NAV, må innlevere søknad om streikekassebidrag til :

Det norske maskinistforbund 
Postboks 2000, Vika 
0125 OSLO

Eller på  Epost til : post@dnmf.no

Følgende dokumentasjon må innleveres sammen med søknad FØR utbetaling:
•    Kopi av Avslagsbrev fra NAV om søknad om dagpenger
•    Kopi av siste lønnslipp
•    Datoperiode de søkes om streikebidrag (antall dager det søkes om)
Fra dato: 
Til dato :

Bankkontonummer streikebidrag skal utbetales til: