Fagforbundet ved Arild Nordgaard Bjørnås og Torgeir Holm tar fullstendig feil. Da følger de ikke med i timen. Jeg er faktisk litt usikker på om Fagforbundet i det hele tatt jobber for sine medlemmer innenfor brann og redning og ansatte på 110–sentralene. Det har jo vist seg ved flere anledninger, blant annet rettssaken om særaldersgrensen for ansatte på 110 sentralen i Tromsø.

Det er Dnmf som har frontet kravet på lørdags- og søndagstillegget, selv om både LO og YS også hadde det i sitt opprinnelige krav.

Dnmf og Unio hadde særmøte med KS i løpet av innspurten av årets hovedoppgjør. Særmøte omhandlet både den sentrale forbundsvise særavtalen SFS 2404 (brannavtalen) og selve revisjonen av Hovedtariffavtalen og da spesielt lørdags- og søndagstillegget, som ble så utrolig skjevt og urettferdig etter hovedoppgjøret i 2018. Jeg kan ikke erindre at LO eller YS støttet Dnmf og Unio sitt krav om økning av lørdags- og søndagstillegget til minst kr. 53,- under årets hovedoppgjør. De var nok mest opptatt av heltid- og deltidsproblematikken.

I forbindelse med revisjon av brannavtalen i juni 2019, hadde Dnmf flere krav på endringer i avtalen.

Blant annet var det krav om økning av sikringsbestemmelsen.

I tillegg hadde Dnmf krav, som skulle kompensere for den endringen KS gjorde på lørdags- og søndagstillegget i kapittel 1, §§ 5.2.1 og 5.2.2, samt et krav om at heltidspersonell fra NBSK, eller tilsvarende, sidestilles med fagskoleutdanning for brannkonstabel.

Disse kravene ble ikke tatt til følge av KS og Dnmf valgte derfor å bryte.

Saken ble behandlet i sentral nemnd i september 2019.

I behandlingen i sentrale nemnden forsvant sikringsbestemmelsen fullt ut og Dnmf sine krav ble ikke tatt til følge.

Dnmf valgte imidlertid i kravet til sentral nemnd å benytte seg av Hovedavtalens bestemmelse i del A, § 6-1, femte ledd «Dersom en av partene krever det, skal nemndas avgjørelse bare gjelde inntil Hovedtariffavtalens utløpstid» Denne bestemmelsen valgte hverken Fagforbundet, eller Delta å benytte seg av.

Dnmf hadde derfor muligheter til å ha revisjon av brannavtalen samtidig som hovedforhandlingene i hovedoppgjøret om ny hovedtariffavtale.

Dnmf hadde sagt opp brannavtalen til bortfall og det var nettopp derfor Dnmf kunne bruke dette i hovedoppgjøret.

Dnmf har egne partsrettigheter både til Hovedtariffavtalen og sentral forbundsvis særavtale (brannavtalen).

Hvis ikke Dnmf hadde fått gjennomslag for noen av kravene, så kunne Dnmf på eget grunnlag brutt hovedoppgjøret og meddelt Riksmekleren om dette og/eller brutt revisjonsforhandlingene om ny forbundsvis særavtale (brannavtalen) og tatt denne på nytt til sentral nemnd.

Dnmf valgte på grunnlag av innrømmelsen at minstesatsen på lørdags- og søndagstillegget ble øket til minst kr. 53,- IKKE å bryte hovedoppgjøret, eller revisjonen av SFS 2404 (brannavtalen).

DNMF HAR DERFOR IKKE SAUSET SAMMEN, ELLER SPREDD MISVISSENDE INFORMASJON OM SFS 2404 (BRANNAVTALEN).