Den viktigste endringen for Det norske maskinistforbund var endringen i kapittel 1 (fellesbestemmelsene) § 5.2.1 (lørdags- og søndagstillegg), hvor tillegget er øket til kr. 53,- pr. arbeidet time med virkning fra 1. oktober 2020.

I hovedoppgjøret 2018 kom KS med endringene i § 5.2.2 (trappetrinns modellen). Dette skulle ikke gjelde arbeidstakere som har sin arbeidstid regulert i sentrale særavtaler. De ble dermed stående på kr. 50,- pr. arbeidet time.

For våre medlemmer i brannvesenet med sentral særavtale SFS 2404 (brannavtalen) virket dette meget urettferdig.
I revisjonen av SFS2404 (brannavtalen) 2019 prøvde Dnmf å få rettet opp denne urettferdigheten.
KS var ikke villige til å rette opp dette og Dnmf brøt derfor forhandlingene om revisjon av brannavtalen. LO og YS brøt også forhandlingene, men ikke på dette punktet.
Brannavtalen ble derfor fastsatt i sentral nemnd med Riksmekler Mats Ruland som leder av nemnden. Dnmf fikk heller ikke her gjennomslag for våre krav.

Dnmf brukte imidlertid hovedavtalens bestemmelse i del A § 6-1, femte ledd «dersom en av partene krever det, skal nemndas avgjørelse bare gjelde inntil hovedtariffavtalens utløp». Utløpsdatoen var jo egentlig 30. april 2020, men er blitt prolongert frem til 15. september på grunn av pandemien.

Hverken LO eller YS benyttet seg av paragrafen i Hovedavtalen og deres brannavtale har utløpsdato 31. desember 2020.

Det er derfor en stor seier at det er Dnmf, som har fått gjennomslag for å heve lørdags- og søndagstillegget til kr. 53,-, slik at minstesatsen er lik andre, som også jobber lørdag og søndag.

I tillegg hadde Dnmf følgende krav til brannavtalen:
Ny tekst i merknader vedlegg 1 stillingskode 7719:
Dagens grunnopplæring for heltidspersonell fra NBSK, eller tilsvarende, sidestilles med Fagskoleutdanning for brannkonstabel. (Må ha 3 års erfaring fra heltidskorps)

Det var ikke mulig å få gjennomslag for dette kravet i år. Kravet vil tas opp igjen i forbindelse med revisjon av SFS 2404 (brannavtalen) per 31.12.2020.

Avtalens utløp settes til 31.12.2020 også for Det norske maskinistforbund.

På grunn av pandemien og en meget lav oljepris, ble forutsetningene for årets hovedoppgjør en del annerledes. Fra et anslag på lønnsoppgjøret på ca. 3.7 % til 1.7 %, måtte Unio tenke annerledes. Derfor ble ingen økonomiske krav tatt med inn i oppgjøret foruten kravene i SFS 2404. Dnmf sine andre økonomiske krav på blant annet de maritime lærerne måtte derfor frafalles.
Disse kravene vil i sin helhet bli tatt opp igjen ved hovedoppgjøret i 2022.

Resultater

  1. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.9.2020

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.9.2020 slik:

Stillingsgrupper

Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Lektor med tilleggsutdanning

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

 

 

  1. HTA kapittel 1 – Lørdags- og søndagstillegg, pkt. 5.2.1

Med virkning fra 1.10.2020 er tillegget minst 53 kr per arbeidet time.

  1. Lokale lønnsforhandlinger – HTA kapittel 3 og 5

Det legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4.

Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og kap. 5 settes til 15. oktober 2020.

IV          SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE (SFS 2404) – Brann- og redningstjeneste (Brannavtalen)

Det vises til kjennelse fra sentral nemnd av 30.10.2019.
Avtalens utløp settes til 31.12.2020 også for Det norske maskinistforbund.

 

Oslo 16. september 2020
Rune Johnsrud, forhandlingssjef