I 2020 er det hovedtariffoppgjør

Hovedtariffoppgjørene er utsatt grunnet koronapandemien og frontfaget forhandler fra 3. august med siste frist 21. august. 22 timer på overtid, fredagkveld 21. august ble partene enige. Les om enigheten her

 

Forhandlingsdatoene

3.-4. september NHO Sjøfart

22.-23. septembers DSO

Uke 43 Kystrederiene

28.-29. oktober NOR

10. desember NIS

 


24. august:
Frontfaget ble lørdag kveld ferdig med hovedoppgjøret nesten 23 timer på overtid i meklingen.

Frontfaget, lønnsoppgjøret mellom Norsk industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) ble enige om en ramme på 1.7 % i årets hovedoppgjør.
Resultatet på 1,7 prosent vil være retningsgivende for de kommende lønnsoppgjørene på sjø og land.
Det er imidlertid ikke slik at resultatet på 1.7 prosent er det man får ekstra på lønningen. Rammen innebærer noe fra i fjor, det såkalte overhenget og glidningen.
Rammen inneholder en avsetning til et generelt tillegg, som i år er meget lave. Her kan også ligge et ekstra lavtlønnstillegg.
I rammen ligger også avsetninger til de lokale forhandlingene, som skal gjennomføres ute i virksomhetene/rederiene.
Endringer i tariffavtalene og overenskomstene kan også ha en kostnad, som er en del av rammen.
Prognosene for prisveksten ligger på 1,4 prosent.
Siden resultatet av frontfaget er høyere enn prisveksten, vil kjøpekraften opprettholdes.​

Frontfaget er tariffområder som arbeidslivets parter er enige om skal forhandle først i et tariffoppgjør. Frontfagsforhandlingene setter rammene for alle etterfølgende oppgjør, dog ikkeprofilen eller hva en legger pengene på.

 

Om forhandlingene

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger. Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for nivået på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet. Ofte er også velferdsspørsmål, som pensjon, gjenstand for behandling i frontfag.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

TBU kom med nye beregninger 19. juni og anslag på prisvekst kommer i august. TBU anslår prisveksten til 1,2 prosent, som er lavere enn i vurderingen i februar.  Regjeringens anslag i revidert statsbudsjett ligger på en ramme for oppgjørene på 1,5 prosent.

I Dnmf avholder vi nye møter med forhandlingsutvalgene, da det arbeidet som ble gjort på tariffkonferansene offentlig sektor land, samt NHO Sjøfart er foreldet grunnet koronakrisen. Det samme gjelder Fiskebåt som nå tar opp forhandlingene.
 

Nytt om hovedtariffoppgjøret

12. august: Høyere anslag på prisveksten

13. august: UNIOs tariffguide

22. august: Enighet om frontfaget

25. august: NHO: Lønnsoppgjøret 2020: Unngikk konflikt

 

 Hovedtariffoppgjør 2020 gtb.png

Dato for forhandlingene er satt til 3. og 4 september.

Det vil bli gjennomført nye møter med forhandlingsutvalgene, fordi koronasituasjonen har gjort at det er nødvendig å gå igjennom arbeidet på nytt.


 

Forhandlingsdelegasjonen til NHO Sjøfart-forhandlingene er:

Forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson, mobil 41441818, epost: hmb@dnmf.no

Anders Gjestad, leder av forhandlingsutvalget; mobil 97103596, epost anders.gjestad@fjord1.net

Jan Roger Guldberg, nestleder; mobil 95082719, epost jan.roger.guldberg@gmail.com

Kjetil Bjarne Hov, medlem; mobil 99590801, epost kjetilhov@hotmail.com

Jan Marcussen, medlem; mobil 95997567, epost jamarcu@online.no

Anders D. Ödman, medlem, mobil: 0046 708890648; epost rs-tv@dnmf.no

Torstein Lorentsen, vara; mobil 90670408; epost Torstein.lorentsen@online.no 

Hovedtariffoppgjør 2020 offentlig sektor gtb.png
 

Det vil bli gjennomført nye møter med forhandlingsutvalgene, fordi koronasituasjonen har gjort at det er nødvendig å gå igjennom arbeidet på nytt.

 
Forhandlingsutvalg i offentlig sektor:
Lasse Westby, leder av forhandlingsutvalget: mobil 95894138, epost lasse525@hotmail.com
Espen Andre Møller, nestleder: mobil 90507647, epost eam2411@online.no
Bent Østgård, medlem: mobil 41141711, epost bent.ostgard@gmail.com
Lars Arne Gjøringbø, medlem: mobil 48259118, epost lars.arne.gjoringbo@helse-mr.no
Andre Kazinci, medlem: mobil 41400634, epost akac@frevar.no
Sindre Wiers, medlem: mobil 92813675, epost swiers2@online.no
Bjørn-Willy Arntsen, medlem: mobil 91567452, epost bj-willy@online.no
Markus Karlsson, vara: mobil 92881886, epost markus.karlsson.89@gmail.com
Kjell Hauso, vara: mobil 90031211, epost kjell.hauso@live.no
Stian Frislie, vara: mobil 41789760, epost Stianfrislie@hotmail.com

 
Nytt fra oppgjørene i offentlig sektor:

 
Til ansatte i offentlig sektor

INFORMASJON OM HOVEDOPPGJØRET 2020
Det norske maskinistforbund (Dnmf) velger nå før ferien å gå ut med litt informasjon om hovedoppgjøret 2020.
 
12. mars i år ble landet mer eller mindre stengt ned på grunn av koronapandemien. Da var Frontfaget (Norsk industri i NHO og Fellesforbundet i LO) godt i gang med årets hovedoppgjør, hvor de hadde frist til 31. mars med å bli ferdigforhandlet med lønnsoppgjøret. På grunn av koronapandemien er årets hovedoppgjør flyttet til høsten.

 
Som et resultat av dette, er hovedoppgjøret i offentlig sektor også flyttet til høsten og alle tariffavtaler/overenskomster er prolongert til 15. septer.

 
Både Norges bank, SSB og statsbudsjettet hadde et anslag på årets lønnsvekst på om lag 3,6 % før koronapandemien slo til. Anslaget for årets lønnsvekst er derfor redusert til om lag 1,5 % (revidert statsbudsjett). De siste prognosene sier nå
ca. 1,7 %. Forventningene om et godt lønnsoppgjør i år er derfor kraftig redusert.

 
Det tekniske beregningsutvalget (TBU) kommer 19. juni med sin rapport og anslaget for årets prisvekst kommer i løpet av august.

 
Frontfaget starter opp igjen sine forhandlinger 3. august med endelig frist 21. august.

 
27. august er det avtalt møte mellom forhandlingslederne i kommunal sektor (LO, Unio, YS, Akademikerne og KS).

 
3. september starter kommunal sektor og Oslo kommune sine forhandlinger om årets hovedoppgjør. Frister for avslutning av forhandlingene blir mest sannsynlig avtalt i ledermøte 27. august.

 
Tirsdag 25.august 2020 starter de innledende sentrale forhandlingene (A-delsforhandlingene) med LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN. Forhandlingene skal være avsluttet senest onsdag 26.august. 

 
Frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om overenskomstens del B, vil bli fastsatt i A-delsforhandlingene

 
Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) starter forhandlingene/revisjon av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) 22. september med frist 23. september kl. 24.00.

 
Partene i staten har ikke fastsatt noen dato for oppstart av sine forhandlinger.

 
Virkningstidspunktet for årets hovedoppgjør er som tidligere 1. mai, hvis ikke partene avtaler noe annet.

 
Dnmf har allerede sendt inn sine krav ved hovedoppgjøret 2020 i offentlig sektor til Unio. Dnmf sine krav opprettholdes i sin helhet.

 
Dnmf ønsker samtidig alle en riktig god sommer ?

 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

 
 
Rune Johnsrud
Forhandlingssjef Dnmf/Nume

 
Tlf: 97 79 31 56
Epost: rj@dnmf.no

 

 
Hovedtariffoppgjør 2020 fisker.png
 


 

Det vil bli gjennomført nye møter med forhandlingsutvalgene, fordi koronasituasjonen har gjort at det er nødvendig å gå igjennom arbeidet på nytt.

Forhandingene innen fiskeri tas opp på nytt.


 

Forhandlingsutvalget på fisk er:

Hans Ole Johansen; mobil 93025947, epost hans.ole.johansen@outlook.com

John-Håvard Vike; mobil 91708998, epost jhvike@hotmail.com

Arild Magne Tharaldsen; mobil 97608700, epsot maskin@knester.no

Johan Sandøy; mobil 93048089, epost smejohan@hotmail.com

Espen Vike; mobil 95761577, epost espenvike6@hotmail.com

Bård Hagen; mobil 95551555; epost bardhagen@me.com

Bjørn Sætrevik, vara: mobil 91347602; epost bjosaetr@online.no

Terje Ekornåsvåg; mobil 41696396; epost tekorn@hotmail.com