Dnmf synes det er gledelig at det ikke kommer reduksjoner i viktige satsingsområder for våre medlemmer.

Det er bra at regjeringen forsterker og tydeliggjør satsningen på den nye brann og redningsskolen i Tjeldsund kommune. Dette vil særlig komme fremtidens brannfolk til gode. Det er bra at brannyrket får en mer formalisert og ensartet utdanning.

Det er gledelig at våre ikke-yrkesaktive medlemmer som er pensjonister får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. Dnmf og Unio har jobbet for dette.

Når regjeringen velger å fjerne tilskuddsordningen for godsoverføring må dette erstattes med andre mer kraftfulle tiltak for å nå målet om å frakte mer gods på sjøen.For å lykkes må det vises politisk valg. Dette er avgjørende for valg og bygging av nødvendig infrastruktur samt valg av energiform.

Dnmf synes det nå er på tide å be regjeringen skru opp tempoet på satsingene på maritim næring som står i regjeringsplattformen, blant annet må nettolønnsorndningen styrkes. 

Les våre innspill til finanskomiteen her (PDF, 182KB)


Under er noen av postene som er endret i revidert budsjett: 
-    Nettolønnen styrkes med 155 millioner grunnet prisvekst og økt antall sjøfolk. Dette er postivt, allikevel; kravet fra det norske maskinistforbundet har i mange år vært uendret: Styrke og forenkle tilskuddsordningen, og fjern taket i alle segment. I tillegg må man lovfeste i større grad innhold og omfang. Gjennom dette kan Norge sikre seg en fullt ut konkurransedyktig ordning som sikrer fremtidig rekruttering til yrket som sjømann.
-    Det er gledelig at våre ikke-yrkesaktive medlemmer som er pensjonister får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. Dnmf og Unio har jobbet for dette. 
-    Tilskudd til marin og maritim forskning, forhøyes med 12 621 000 fra kr 590 900 000 til kr 603 521 000. Dnmf mener myndighetene må se seg sitt ansvar bevisst hva gjelder å tilrettelegge for at næringen sikrer både dagens og fremtidens arbeidsplasser. Gjennomføringen av det grønne skiftet i havrommet og utvikling av nye næringer og arbeidsplasser krever en tydelig satsing på kompetanse, utdanning og etter- og videreutdanning. Det må i fremtiden settes av betydelige midler til dette. 
-    +2,5 mill til sjømanskirken 
-    Havforskningsinstituttet får økt bevilgning med 44,9 mill 
-    Ocean Space prisjusteres
-    Petroleumstilsynet til Olje og energidepartementet
-    NY fagskole for Brann og redning i Tjeldsund kommune: Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for byggeprosjektet til 739,9 mill.kroner og for brukerutstyrsprosjektet til 162,6 mill. kroner (2023-prisnivå), jf. forslag til
romertallsvedtak.

Regjeringen går nå i forhandlinger med SV for å få revidert budsjett i havn.