Dnmf møtte mandag statssekretærene fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere Stortingets vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer at yrkesdykking skal omfattes av arbeidsmiljøloven. 
Det norske maskinistforbund møtte mandag statssekretær Vegard Einan (arbeids- og sosialdepartementet), Trine Danielsen (statssekretær for fiskeri- og sjømatministeren) og Lars Andreas Lunde (statssekretær for næringsministeren). Med i møtet var også representanter fra Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Sjømat Norge, Kystrederiene, Norges rederiforbund og Industri Energi. Til stede fra Dnmf var administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson sammen med rådgivere Bjørn Thorvaldsen og Jørgen Andersen. 

Bakgrunnen for møtet er oppfølgingen av Stortingets vedtak i den såkalte «dykkersaken», Prop. 68 L (2020-2021) endringer i arbeidsmiljøloven. Lovendringen innebærer at yrkesdykking skal være omfattet av arbeidsmiljøloven. Både i forkant og etterkant av lovvedtaket har partene i saken, som er Dnmf, de øvrige sjømannsorganisasjonene, Kystrederiene og Sjømat Norge, beskrevet en rekke av konsekvensene av lovendringen. Blant annet har det blitt påpekt at sikkerhetskravene til dykking er de samme i sjøfartsregelverket og i arbeidsmiljøloven, og at de statistikker som har blitt brukt som argument for lovendringen gjelder dykking som er utført under arbeidsmiljøloven.
 
Felles kritikk, og presentasjon av sentrale punkter for å ivareta sikkerheten 
Under Stortingets behandling ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med noen avklaringer rundt områder som tidligere har vært omfattet av sjøfartsregelverket som nå vil underlegges arbeidsmiljøloven. På bakgrunn av dette tok partene, som i dette tilfellet er de tre sjømannsorganisasjonene, Kystrederiene og Sjømat Norge initiativ til et felles møte med politisk ledelse fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. I møtet presenterte partene både en kritikk av prosessen som har ledet frem til Stortingets vedtak, samt sentrale punkter for hvordan partene og myndighetene nå må samarbeide for å ivareta sikkerheten til de som rammes av denne endringen. 
Dnmf har tydelig påpekt at det maritime regelverket er utformet for å ivareta sikkerheten til alle som har sitt virke om bord på skipet, og har vært svært kritiske til innføringen av arbeidsmiljøloven om bord for personell som utfører dykkeroperasjoner. 

Les Dnmfs kommentarer til Stortingets vedtak her