Fredrik Haugen, sjefsøkonom i Unio forteller at etter flere år med redusert kjøpekraft tror regjeringen på reallønnsvekst i 2024. I 2024 anslår regjeringen at årslønnsveksten vil bli 4,9 prosent, litt under de siste prognosene fra SSB og Norges Bank. Samtidig legger regjeringen til grunn at prisveksten vil reduseres til 3,8 prosent. Det betyr at neste års tariffoppgjør for første gang på flere år kan gi reallønnsvekst. Regjeringens anslag er at reallønnsveksten blir på 1,1 prosent, det samme som SSB anslår. Les hele saken her. 

Tilskuddsordningen - Pressemelding fra sjømannsorganisasjonene
Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbundet

Maritim Hus uttrykker skuffelse over regjeringens forslag til statsbudsjett når det gjelder tilskuddsordningen for sjøfolk. 

Vi vil gi klart uttrykk for skuffelse over at tilskuddsordningen ikke er blitt prisjustert, noe som utgjør et betydelig tilbakeslag for denne viktige ordningen. 

I regjeringens egen erklæring hadde de lovet å styrke tilskuddsordningen, men den forblir uendret på 220.000 kroner, mens den skulle ha vært justert opp til over 251.000 kroner. Differansen på 12,5% er en betydelig svekkelse av konkurransekraften til ordningen.

Manglende justering av taket i tilskuddsordningen svekker konkurransekraften til norske sjøfolk, noe som strider mot forpliktelsene i Hurdalsplattformen. 

Norske sjøfolk er verdensledende på maritim kompetanse, spiller en kritisk rolle for hele den norske maritime verdikjeden og er en sentral del av norsk totalberedskap.  Svekkelsen av ordningen i regjeringens budsjettforslag vil hemme den fremtidige tilgangen på kritisk kompetanse til en av landets største eksportnæringer. 

Vi merker oss en økt satsing på fagskolene i budsjettet, det er bra, men dersom vi skal ha arbeidsplasser på sjøen å rekruttere fremtidige maritime fagarbeidere til, er vi avhengig av forutsigbare økonomiske rammevilkår.

Det faktum at regjeringen ikke prioriterer å styrke den maritime kompetansen i budsjettet og advarer om at en vedvarende svekkelse av ordningen også svekker Norges posisjon som en verdensledende skipsfartsnasjon. 

Vi vil og minne om at tilskuddsordningen er helt sentral for sysselsettingen av norske sjøfolk. Det vil den og være fremover, uavhengig av andre virkemidler, så lenge andre land opererer med konkurransedyktige ordninger for sine sjøfolk. Norge må ikke sette seg i en situasjon der vi forringer konkurransekraften til norske sjøfolk på noen som helst måte. 

Sjømannsorganisasjonene på Maritim Hus oppfordrer alle venner av norske sjøfolk på Stortinget til å løfte tilskuddsordningen i sine budsjettforhandlinger med regjeringen. Særlig vil vi appellere til SV som er regjeringens foretrukne budsjettpartner:

SV har vært tydelige på behovet for justeringer i ordningen og behovet for anstendige vilkår for norske sjøfolk. Blant annet gjennom et omfattende representantforslag i forrige sesjon. Vi håper derfor partiet vil bidra aktivt og konstruktivt til å rette opp situasjonen i de kommende budsjettforhandlingene.

Kommentarer fra Det norske maskinistforbund
Norske lønns og arbeidsvilkår:
Bedre godt gjort enn fort gjort. Kravet om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og I norske farvann er ikke et lønnskrav, men et arbeidsmarkedskrav. Dette er et krav om lik konkurranseevne og tilgang på like vilkår for norsk bosatt arbeidskraft/sjøfolk til stillingene på norsk sokkel og I norske farvann.

Etter alle utredninger og arbeid gjennom mange år er to ting klart. Det lar seg gjøre å regulere dette og det er ikke enkelt. Regelverket må bla. kunne godkjennes i ESA.

Her står store nasjonale interesser og selvråderett på spill, samt arbeidsplassene i dagens og morgendagens maritime næringer

Det må skreddersøm til og de ulike segmentene har trolig ulik handlingsrom og løsning. Det er mulig å komme med ulike løsninger for de ulike segmentene på ulikt tidspunkt for eksempel. Slik at det som eventuelt ligger klart kan gjennomføres først. Selv om vi helst skulle sett at alt løses sammen, samtidig og snarlig. Er det bedre med godt gjort enn fort gjort.

 Det kreves kunnskap, kløkt og mot for å gjennomføre dette.

Det ligger ikke noe i statsbudsjettet om lovreguleringen annet enn en kommentar om koblingen til Tilskuddsordningen. Dnmf har vært tydelig i vår kommunikasjon med regjeringen og partiene på Stortinget at for at norske sjøfolk skal kunne konkurransedyktige om arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann, bidra til nødvendig kompetanse i den øvrige maritime næringen samt bidra til bosetting i hele landet, at en konkurranse kraftig tilskuddsordning må på plass sammen med en regulering av norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Det er ikke tilstrekkelig med en av disse elementene, begge må være på plass for at sjøfolk skal kunne være konkurransedyktig.

Maritim kompetanse:
Det foreligger ikke nødvendig fokus på nødvendig utvikling av maritim kompetanse i forbindelse med teknologiskiftet og det grønne skiftet. Dette er svært uheldig.

Det er derimot opprettet mange nye fagskoleplasser og det er svært positivt.

Brann og redning:
Regjeringen har satt av midler i budsjettet til sluttfinansieringen av Brannskolen. Dette er svært positivt.

Det er helt avgjørende at det utdannes nok brannfolk og brann og redningsfolk som har nødvendig kompetanse til å håndtere samfunnsoppdrag på land og sjø også i forbindelse med bruk og innfasing av nye energiformer på land og sjø. Dnmf har engasjert seg i utdanning, kompetanse og etter og videreutdanning som kan håndtere denne situasjonen fremover samt utbygging av korps og tjenester langs kysten, inkl redningsdykkertjenesten som ikke eksisterer mellom Bodø og Alta i dag.

Dnmf deltok ved vårt medlem Ingarth Andersen på innspillsmøte om «Stortingsmelding om brann- og redningsområdet» Les egen sak her.