Som følge av at Skipselektrikere i NOR/NIS har foretatt en anonym undersøkelse sendte DNMF den 07.07.2017 en bekymringsmelding til Næring og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet hvor følgende fakta fremkom; 401 stk. har svart. 73 % av disse har vært seilende i min.5 år før 01.01.2017. Herav vel 92 % som ved ansettelsen hadde lov eller forskrifts krav om gamle elektrikeroffiser sertifikatet eller el- fagbrev med maritim modul, mens 7,7 prosent -( 31 stk.) faktisk ikke oppfyller forskriftenes krav om kompetanse og ergo er ulovlig ansatt! 48 prosent har pr.dd ETO sertifikat, 47 prosent ETR sertifikat, mens nærmere 5 prosent enda ikke har fått sertifikat! Av disse er det 55 prosent som har fått dekket IMO pålagt oppgraderings kurs gjennom rederiet, 43 prosent har dekket alt eller deler av utgiftene selv, mens i underkant av 2 prosent har fått dekket utgiftene gjennom NAV eller Sjømannshjelpen. Nærmere 59 % hadde skipselektriker i bemanningssertifikatet, mens 34 prosent ikke har dette, og vel 7 prosent aldri har elektriker om bord. Det mest skremmende er svarene på om stillingsinstruksen er oppdatert iht. det nye regelverket, hvor hele 77 prosent svarte nei og nærmere 60 prosent fremdeles «har ansvar for» selv om rederiene har byttet tittel fra skipselektriker (SEL) til ETR. Kun nærmere 25 prosent har byttet ut «ansvar for» med «bistå med» for en ETR. Kun 15,5 prosent kan sies å definerer en ETO riktig. På spørsmålet om det finnes høyspent om bord i henhold til STCW konvensjonens definisjon; høyspent er spenning som er generert, transformert eller fordelt til teknologi og utsyr som trenger mer en 1000V like eller vekselstrøm, svarte nærmere 74 prosent ja.
Til slutt svarte over 85 prosent at det ikke praktiseres som regelverket sier; en 2. maskinist skal betjene, maskinsjef og 1. maskinist skal lede, ETO skal overvåke, drive og vedlikeholde og en ETR skal bidra. Resultatet viser oppsummert at de fleste rederiene ikke har oppfylt regelverkets krav om at Elektrikere på skip og rigg av  sikkerhetsmessige hensyn minimum skal oppgradere sin kompetanse og sertifiseres som Skipselektrikeroffiserer (ETO), samtidig som stillingsinstruks om bord skal defineres deretter. Det har vært svært krevende for oss å kunne forklare myndighetenes regelverks praktisering etter innføring av elektrikere i STCW konvensjonen med 2010 pålagte endringer som følge av at Norge kun følger absolutte minimumskrav mht. utdanning. Dette har og er en felles utfordring for oss og de som tjenestegjør om bord- mht. sikkerheten. DNMF er av den oppfatning av at årsaken til dette er utelukkende manglende regelverksforståelse fra myndighetene, feil oversettelse av regelverket fra engelsk til norsk, unnlatelse av tekst overføring fra originale STCW til den Norske
utgaven og selvsagt økonomiske grunner.

Regjeringens maritime strategi fastslår at Norge er et høykostland, men vi er konkurransedyktige innen kunnskapsbaserte produkter. Tilgangen på kompetanse
er derfor avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. Regjeringen vil styrke maritim utdanning og kunnskapsutvikling.
«Tilgang på kompetanse er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring» DNMF antar at dette også gjelder eksisterende personell og ikke bare er en fremtidsvisjon. Uansett en slik visjon kan ikke skapes ved at myndighetene systematisk bygger ned kompetansen eller finner på hybridløsninger om bord og dermed også høyner risikoen for skader eller tap av menneskeliv. DNMF har siden revisjonen hevdet at regelverkets intensjoner om sikkerhet inkluderer arbeidstaker medvirkning og trepartssamarbeid, dessverre etter vårt syn uten å lykkes i den grad som er nødvendig for å nå felles mål. Det ble av den grunn i bekymringsmeldingen også bedt om et møte for å fastsette videre felles sikkerhets arbeid basert på gjeldene internasjonalt regelverk. Møtet i saken ble avholdt i Næring og fiskeridepartementet den 23.08.2017 hvor Næring og fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet og DNMF deltok.

Møtet konkluderte med at Sjøfartsdirektoratet skal innkalle til møte i arbeidsgruppen under Rådet for maritime sertifikater, for å vurdere eventuelle behov for klargjøring av ordlyd for nivåene for maritim elektriker til bruk i stillingsinstrukser. Arbeidsgruppen skal legge sin innstilling frem for Rådet for maritime sertifikater for beslutning.