Forskrifter arbeidsmiljøloven
FOR-2005-12-16-1567 Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper.​
FOR 2011.12.06 nr​​ 1355: (AD) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
FOR-1996-12-06-1127: (AD) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
FOR-2010-02-12-158 Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)
FOR-2010-04-29-611 Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)
FOR-2010-04-29-613 Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)
2010.04.29 nr 0634: (AD) Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)

Forskrifter skipsarbeidsloven
FOR-2013-06-21-730 Delt ikrafttredelse av lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven), delt opphevelse av sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 og delt ikrafttredelse av lov 19. desember 2008 nr. 123 om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.
FOR-2013-06-21-731 Delegering av tilsynsmyndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)
FOR-2013-07-03-974 Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Forskrifter sjømannsloven
FOR-2005-01-01-8 Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip​
FOR-2002-04-25-424 Forskrift om tvistebehandling på norske skip
FOR 1995-02-14 nr 382: Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv

FOR 1986-02-03 nr 230: Forskrift om ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema

Forskrifter ferieloven
FOR-1989-12-22-1285 Forskrift om ferie for arbeidstakere på skip

Forskrift lov om pensjonstrygd for sjømenn
FOR-2000-11-15-1274 Forskrifter om sjømannspensjonering