STCW78

STCW - KAPITTEL I Normer knyttet til allmenne bestemmelser Avsnitt A-I/1 Definisjoner og presiseringer

 «Ledelsesnivå» betyr det ansvarsnivået som er forbundet med:

å gjøre tjeneste som skipsfører, overstyrmann, maskinsjef eller førstemaskinist om bord på et sjøgående skip, og å sørge for at alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet blir forsvarlig ivaretatt;

Her fremkommer det klart at førstemaskinist er en del av ledelsen ikke bare i utdanningssammenheng, men også i tjeneste om bord.

ISM koden

1.2.3    Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre:
.1         at obligatoriske regler og forskrifter overholdes, og
.2         at det tas hensyn til gjeldende regler, retningslinjer og standarder anbefalt av organisasjonen, myndighetene, klassifikasjonsselskapene og organisasjonene i sjøfartsnæringen.​ 2          Det vises til «List of codes, recommendations, guidelines and other safety and security-related non-mandatory instruments» (MSC.1/Circ.1371). organisasjonene i sjøfartsnæringen ble i februar 2021, endelig innrømmet fra SDir. i et ledermøte inkluderer ITF, Dnmf og SfS

6 Ressurser og personell

6.1       Selskapet skal sikre at skipsføreren er:
.1         behørig kvalifisert til å ha kommandoen,
.2         fullt fortrolig med selskapets sikkerhetsstyringssystem, og
.3         gitt den nødvendige støtte, slik at vedkommendes oppgaver kan utføres på en forsvarlig måte.

6.2       Selskapet skal sikre at hvert skip er:
.1         bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, og
.2         hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas.​1

6.3       Selskapet skal innføre framgangsmåter for å sikre at nytt personell og personell som overføres til nye oppgaver innen sikkerhet og miljøvern, gjøres kjent med sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Instrukser som må gis før avreise, skal identifiseres, dokumenteres og gis.

6.4       Selskapet skal sikre at alt personell som medvirker i selskapets sikkerhetsstyrings-system, har en tilfredsstillende forståelse av gjeldende regler, forskrifter, normer og retningslinjer.

6.5       Selskapet skal innføre og vedlikeholde framgangsmåter for å identifisere all opplæring som måtte være nødvendig som støtte for sikkerhetsstyringssystemet, og påse at alt berørt personell får slik opplæring.

6.6       Selskapet skal innføre framgangsmåter for å gi personell på skip aktuell informasjon om sikkerhetsstyringssystemet på det eller de arbeidsspråk de forstår.

6.7       Selskapet skal sikre at skipets personell kan kommunisere på en hensiktsmessig måte under utførelsen av sine oppgaver i forbindelse med sikkerhetsstyringssystemet.

1          Det vises til «Principles of minimum safe manning», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.1047(27).

§ 12.Tilleggsbemanning

(2) Spørsmålet om eventuell tilleggsbemanning avgjøres av rederiet i samråd med skipsføreren. Før avgjørelse treffes skal det innhentes uttalelse fra den øvrige skipsledelse (overstyrmann, maskinsjef, førstemaskinist og forpleiningssjef), tillitsmannsapparatet og skipets verne- og miljøutvalg. Ved vurderingen av eventuell tilleggsbemanning skal det særlig legges vekt på i hvilken utstrekning besetningen tiltenkes andre oppgaver enn slike som er forutsatt i § 8.

Ref. Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk - skipsledelsen;

5. Sertifikatkrav maskinavdeling

§ 36. Stillingsbetegnelser maskinoffiserer

(1) Maskinsjef er den overordnede maskinoffiseren som har ansvar for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord.

(2) Førstemaskinist er den som har rang etter maskinsjef og overtar ansvaret etter første ledd dersom maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine plikter.

(3) Ansvarshavende vaktoffiser i maskinrom er den som har ansvar for maskinvakten.

Videre paragrafer med likelydende tekst;

§ 55. Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal lede lasteoperasjoner mv. på oljetankskip

§ 56. Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal lede lasteoperasjoner mv. på kjemikalietankskip

§ 58. Krav til opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som skal lede lasteoperasjoner mv. på gasstankskip

(1) Skipsfører, maskinsjef, overstyrmann, førstemaskinist og andre sjøfolk som har direkte ansvar for lasting, lossing, omsorg for lasten underveis, arbeid med lasten, rengjøring av tanker eller andre oppgaver relatert til lasten på ……. ha ferdighetssertifikat for ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip.

Oppsummering:

Alt regelverk er basert på at skipsledelsen består av de 4 som har sertifikat og tjenestegjør på ledelse nivå.

Maskinsjef og 1. maskinist skal lede, 2. maskinist skal betjene, ETO skal overvåke, drive og vedlikeholde og en ETR skal bidra

Dette fremkommer også i refusjonsordningen:

St meld nr. 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer
KAPITTEL 5: Tiltak for styrking av de maritime næringer
5.2. – Refusjonsordningen

Konklusjoner
Regjeringen vil videreføre refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk med den bevilgede finansielle ramme på 339 mill. kroner for 1996 og med det nåværende dekningsområde. Ordningen omfatter nå skip i det ordinære norske register NOR, NIS-skip med full norsk sikkerhetsbemanning og NIS-passasjerskip med refusjonsbemanning.

Ordningen bør også omfatte norske sjøfolk som er bosatt i utlandet, men skattepliktig til Norge.

Refusjonsordningen utvides til å omfatte norske sjøfolk på skip i NIS med en egen refusjonsbemanning som følger:

Minst hele skipsledelsen skal bestå av norske sjøfolk. Dette omfatter fører, overstyrmann, maskinsjef og 1. maskinist.

Minst to stillinger for voksne underordnede og to opplæringsstillinger skal hele året dekkes av to nordmenn.