MARKOM ønsker innspill og meninger om behov for kompetansehevingstiltak blant ansatte i norsk maritim næring. Et av målene er at den maritime næringen får enklere oversikt over kompetansehevende tiltak, og at tilbud er tilpasset næringens behov. Dette er et ledd i MARKOMs arbeid med å heve kvaliteten i norsk maritim profesjonsutdanning. 

Målgruppe 
Målgruppen for denne undersøkelsen er ansatte i maritim næring. MARKOM ønsker svar fra både ansatte på land og på sjøen. 

Det vil ta ca. 5 minutter å besvare undersøkelsen.
Trykk på lenken for å svare på undersøkelsen: Undersøkelse

MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011. Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse. 
Prosjektet omfatter USN, HVL, NTNU, UiT. De maritime fagskolene har siden 2013 vært integrert gjennom delprosjektet MARKOM FS.