Ordningen fastsetter ensartede regler som begrenser klimagassutslippet fra energibruk om bord på skip som ankommer, oppholder seg i eller forlater havner under medlemsstatenes jurisdiksjon. Den pålegger også bruk av landstrøm eller nullutslippsteknologi i slike havner. Målet er å øke bruk av fornybare og lavkarbonbrensler i maritim transport i hele unionen, i tråd med målet om å oppnå klimanøytralitet i unionen senest innen 2050.

Ordningen gjelder for alle skip med bruttotonnasje over 5000 som transporterer passasjerer eller gods for kommersielle formål, uavhengig av flagg, i forhold til energibruk i havner, under reiser mellom havner og delvis på reiser til og fra fjerntliggende regioner eller tredjelands havner.

Det er også bestemmelser om unntak for spesifikke ruter og havner, og det er fastsatt tidsbegrensninger for disse unntakene. Videre fastsettes det grenseverdier for klimagassintensitet i energien som brukes om bord på skip, med gradvise reduksjoner frem til 2050.

Ordningen gjelder ikke krigsskip, fiskerfartøy, treskip av primitiv bygning, skip uten mekanisk fremdrift, eller skip eid eller drevet av en regjering og kun brukt til ikke-kommersielle formål.

Målet med denne ordningen er å redusere utslippene fra maritim transport og fremme bruk av miljøvennlige brensler og teknologier.

Les hele direktivet og endringene her.