Konsekvensene av den grønne bølge en rivende utvikling av komplekse mekaniske elektriske anlegg med miljøvennlige energikilder for manøvrering og fremdrift 

Denne kombinasjonen har store hull når det gjelder forskrifter for konstruksjon, drift, vedlikehold, brannberedskap / slukking og krav til teknisk og sikkerhetskompetanse for både de ansatte om bord og brann og redningsmannskap.

Årsaken til at myndighetene ikke sørger for å iverksette strenge regler på dette området før igangsettelse, er åpenbart frykt for å hindre utviklingen og dermed ikke nå sine lite gjennomtenkte miljømål. 

Det ytre miljø kan ikke bevares om en ikke sørger for at det indre miljø har kompetanse til å ivareta sikkerheten, - IMO Secretary-General Kitack Lim sitt budskap;

“The competence of seafarers is the most crucial factor in the safe and efficient operation of ships and has a direct impact on the safety of life at sea and the protection of the marine environment” 

Regelverket vi har å forholde oss til med hensyn til både flaggstat, reder og den enkeltes ansattes ansvar er blant annet:

Når det gjelder bruk av litium-ion batteri på skip, enten som hel eller del drift, ny eller etter installasjon så er dette et bra miljøtiltak og i utgangspunktet sikkert, men det som er energi sikkert i et laboratorium under kompetanse, kontrollert luft, temperatur, ventilasjon og uten ytre mekaniske påvirkninger er av erfaring ikke sammenlignbart med skips miljøet.

Det har dessverre vært flere branner om bord som følge av disse faktorer ikke har vært en del av den risikoanalyse som skal ligge til grunn, med følge av at tiltak da heller ikke er avdekket før etter en hendelse.

DNMF sine medlemmer inkludert Brann & Rednings personell som er en del av bemanningen i en beredskapssituasjon har over lenger tid hatt fokus på helhetlig kompetanse, og det er nå kommet et etterlengtet kurstilbud som gir kompetanse på sikkerhet, konstruksjon, miljøpåvirkning, overvåking og analyse, vedlikehold, førstehjelp og brannbekjempelse.

Havila Kystruten som skal operere skip med gass- elektrisk drift går i så måte frem med et glimrende eksempel på forstått sikkerhetspolicy ved å gi alle Maskin og Elektrooffiserer samt utvalgte dekksoffiser og røykdykkere på disse fartøyene et slikt kurs, og på den måten sikre nødvendig eierforhold for implementering i sikkerhetsstyrings systemet. Når dette er gjort gjenstår det skipsspesifikk kompetanse opplæring, øvelser og rutiner for Familisering i samarbeid med de skipsledelsen og tillitsvalgte.  Rederiet gir i tillegg årlig FSE kurs, med resultat en sikkerhetsbemanning som kan ivareta alle aspekter ved sikker drift om bord.

DNMF oppfordre alle som tjenestegjør på skip som benytter energikilder med flammepunkt under 600 C eller litium-ion batteri, likeså de som er en del av Brann & Redning/ RITS, om å kreve slike skipsspesifikke kurs.

Alle opplysninger om kurs finner du her