Det er dog ikke slik at regelverket (kvalifikasjonsforskriften) endres i takt med utviklingen og derfor er vi glade for at sjøfartsdirektoratet kommer med sine veiledninger til krav til opplæring. Man skal sørge for at mannskapene får den opplæringen som er nødvendig når det innføres ny teknologi om bord. Dette har med sikkerhet på arbeidsplassen å gjøre. 

Dnmf har fått tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte på at slik opplæring ikke blir gitt. Vi vil derfor minne om hva ASH forskriften og skipssikkerhetsloven sier; 

ASH-forskriften § 2-6 krever at den som har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring blant annet for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Opplæring skal også gjennomføres før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko. Videre skal opplæring gjennomføres ved innføring av ny teknologi.

Skipssikkerhetsloven sier også at; Et skip drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ut fra skipets formål og det fartsområdet det er bestemt for, gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier». Skipssikkerhetsloven § 22 stiller videre krav til at arbeidet om bord skal tilrettelegges og utføres slik at hensynet til liv, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte. Ved tilretteleggingen skal det tas hensyn til den enkeltes forutsetninger for å kunne utføre arbeidet på en måte som er sikkerhetsmessig forsvarlig.»

Maritime batterisystemer er teknologi som flere og flere skip har. Det krever at man sørger for nødvendig opplæring på de som skal betjene, utføre inspeksjon og ikke minst vedlikehold av slikt utstyr. Det er en særdeles viktig forutsetning for at oppgavene som er nødvendige skal utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

Lenke til sjøfartsdirektoratets rundskriv her.