Dnmf viste innledningsvis ovenfor sjøfartsdirektøren til Sjøfartsdirektorates tildelingsbrev 2022; 

Sjøfartsdirektorates samfunnsoppdrag er at det skal være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med høye krav til sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Direktoratet skal forvalte og videreutvikle regelverket på sjøsikkerhets-, klima- og miljøområdet, og arbeide for ytterligere effektivisering av sine tjenester. Fartøy skal være gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk. Direktoratet skal bidra til dette gjennom tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid, både for norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet skal legge til rette for et godt trepartssamarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Videre til dialogmøte den 13.09.2021 ang. krav om tilhørighet til ISM koden, spesielt 1.2.3    Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre:
.1    at obligatoriske regler og forskrifter overholdes, og
.2    at det tas hensyn til gjeldende regler, retningslinjer og standarder anbefalt av organisasjonen, myndighetene, klassifikasjonsselskapene og organisasjonene i sjøfartsnæringen. Hvor det etter en utredelse fremkom at begge parter har oppfattelse av at ISM koden må forankres i eierskap også hos de som har sitt arbeid ombord, ISM skal inn i «nye» rådet og skal være en viktig del av felles arbeidet fremover i et nytt felles råd (SAFE/RMSB). Fokus også på skip uten krav om fullstendig ISM.

Videre at med bakgrunn i misnøye med rådenes arbeid, mandat og handling samt en rekke større lovendringer de siste 10 årene hvor IMO og ILO regelverket, samt EU direktiver, er flettet inn i hverandre med mål basert på regelverks forståelse, eierskap, praktisering og strafferammer, sendte Dnmf i januar 2021 et brev til Sjøfartsdirektoratet og ba om å utrede muligheten for sammenslåing mellom RÅDET FOR MARITIME SERTIFIKATER OG BEMANNING (RMSB) og SAKKYNDIG RÅD FOR ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR FOR ARBEIDSTAKERE PÅ SKIP (SAFE). Dette ble tilsluttet og iverksatt i desember samme år med eget reglement hjemlet i regelverket. 

Hvis formål på direktørnivå nå er:
at relevante organisasjoner, institusjoner og etater skal bli hørt når det gjelder løsning av prinsipielle spørsmål om arbeids -og levevilkår, helse og velferd, maritim utdanning, sertifisering og bemanning.

Så om dette rådet skal være relevant for trepartssamarbeid og beslutninger - og ikke en ny festtale til årsrapporten - kreves det nå handling, og følgende saker må behandles på en respektabel måte mht. Dnmf sine avklarings krav arvet fra tidligere aksjonspunkter.:

-    Revisjon av kvalifikasjonsforskriften
-    Skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60°C 
-    Maskinbemanning på brønn båter                                                                                    
-    Skip med batteridrift
-    Eklektiker kompetanse, definisjoner og arbeid i ladetårn 

Til slutt ble det kort oppsummert til saken 
-    Revisjon av bemanningsforskrift § 9 tredje ledd

Det ble bestemt av sjøfartsdirektøren i ledelsesmøtet i Sjøfartsdirektoratet 2. mars 2004 at sertifikatplikten skulle inntre når fremdriftsmaskineriets effekt var 750kW eller mer også for denne type fartøy. 
Det ble deretter avholdt et høringsmøte i forbindelse med et utvidet møte i Rådet for maritime sertifikater 27. mai 2004. Rådets innstilling var å følge ledelsesmøtets anbefaling.
 
I Rundskriv 10 – 2004 fra Sjøfartsdirektoratet bekreftes det at dette vil bli gjennomført ved neste forskriftsendring.

i 2009 i forbindelse med ny bemanningsforskrift ble sjømannsorganisasjonens høringsinnspill ved en inkurie ikke tatt med, ei heller Sjøfartsdirektørens eget løfte!
Det ble da i 2009 opprette sak og Rådet konkluderte i 2011 og 2015 at bemanningsforskrifta § 9 (3) var i strid med STCW-konvensjonen. (Ref. Sjøfartdirektoratets eget referat) 

Det er fra Dnmf sendt inn konkret forslag til takstendring med overgangsordninger og vi fastholder at Fortolkning av norsk rett som bygger på internasjonale avtaler, traktater og regelverk Norge som nasjon har tilsluttet seg, gjennomføres i tråd med presumsjonsprinsippet, altså at dersom det ikke tydelig fremgår av forarbeidene at det foreligger en hensikt å avvike fra det Norge har tilsluttet seg, skal det norske regelverket presumeres å være i tråd med internasjonal rett og fortolkes dertil. Det forhold at en har et alminnelig nasjonalt handlingsrom for inkorporering av internasjonal rett er ikke tilstrekkelig.

Det er derfor med blandende følelser, hvis noen av dem jeg holder for meg selv - å overrekke som lovet en marsipan kake med Dnmf pins som fordres brukes i all ettertid for å markere myndighetsdagen 18 år med saks uthaling og en noe korona forsinket 10 års jubile -siden en innrømmet ulovligheten! 

Og med det så håper Dnmf at ting kan begynne å skje!!!!!!