Konsekvensene av den grønne bølge en rivende utvikling av komplekse mekaniske elektriske anlegg med miljøvennlige energikilder for manøvrering og fremdrift. 
Denne kombinasjonen har store hull når det gjelder forskrifter for konstruksjon, drift, vedlikehold, brannberedskap / slukking og krav til teknisk og sikkerhetskompetanse for både de ansatte om bord og brann og redningsmannskap.
Årsaken til at myndighetene ikke sørger for å iverksette strenge regler på dette området før igangsettelse, er åpenbart frykt for å hindre utviklingen og dermed ikke nå sine lite gjennomtenkte miljømål. 
Dnmf har i flere år tatt opp utfordringen med manglende kompetanse både internasjonalt og nasjonalt med bla. og krever kompetanse som må være til stede utover minimum STCW krav for å kunne tjenestegjøre på denne type fartøy;

•    The construction of battery modules, water-cooled and air-cooled 
•    Design and function of pack controllere
•    Communication between electrical switchboard and BMS
•    Communication between battery modules and pack controller
•    Hazards when working on battery systems
•    Able to read the min / max cell voltage and calculate the deviation
•    Battery packs in "flow" to protect Module Control Board (MCB)
•    Cell balancing of battery modules

  •    PLSPLC  training
  •    Troubleshooting Electricals’ Switchboard
  •    Simulator operation training 
  •    Simulator use of Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Videre om følgende er ivaretatt og kontrollert:

•    Exhaust fans whit capacity of 70 Air changes/hour (ACH) in each battery compartment, automatic start when the cell temperature of battery modules exceeds 65 ° C, or a fire detector is released, to reduce the risk of explosion.
•    Fire drills with different scenario inc. electrical damage first aid
•    Familiarization ink. BLACKOUTS 
•    Measurements of electromagnetic radiation on board and at the charging stations
•    AUS equipment  and LockOut/TagOut when work on electrical installations on board and in charging stations

In addition, the Chief engineer officer of this type of vessel is also responsible to ashore  EQUIPMENT as : moor master -  charge tower - Pantograph -  charge plug - Chilled water system 

Det er også etterlyst om SDir. Har akseptert, godkjent og krever at Slukkemiddelet NOVEK 1230 er installert om bord og om det er overført kompetanse og avholdt øvelser sammen med Brann og redning, samt om de anser rederienes plikter iht. ISM koden for tilfredsstillende - UTEN SVAR!
Regelverket vi har å forholde oss til med hensyn til både flaggstat, reder og den enkeltes ansattes ansvar er blant annet:

Når det gjelder bruk av litium-ion batteri på skip, enten som hel eller del drift, ny eller etter installasjon så er dette et bra miljøtiltak og i utgangspunktet sikkert, men det som er energi sikkert i et laboratorium under kompetanse, kontrollert luft, temperatur, ventilasjon og uten ytre mekaniske påvirkninger er av erfaring ikke sammenlignbart med skips miljøet.

Det har dessverre vært flere branner om bord som følge av disse faktorer ikke har vært en del av den risikoanalyse som skal ligge til grunn, med følge av at tiltak da heller ikke er avdekket før etter en hendelse.

De momenter som må tas med i risikoanalysen som danner grunnlag for skipets seilings tillatelse er bla.:

•    Konstruksjon
•    Design 
•    Overvåkning 
•    Drift 
•    Kjøling
•    Temperatur 
•    Luftfuktighet 
•    Ventilasjon 
•    Ladning 
•    Høyspenning 
•    Vibrasjon 
•    Brann 
•    Flusyre og andre gasser 
•    Temperaturer over 1000 grader som smelter stål 
•    Slokkemiddel og faser 
•    Øvelser, Førstehjelp 
Dnmf sine medlemmer inkludert Brann- & redningspersonell som er en del av bemanningen i en beredskapssituasjon har over lenger tid hatt fokus på helhetlig kompetanse, og det er nå kommet et etterlengtet kurstilbud som gir kompetanse på sikkerhet, konstruksjon, miljøpåvirkning, overvåking og analyse, vedlikehold, førstehjelp og brannbekjempelse. I tillegg skal det være familisering og årlig FSE kurs.

DNMF oppfordre alle som tjenestegjør på skip som benytter energikilder med flammepunkt under 60o C eller litium-ion batteri, likeså de som er en del av Brann & Redning/ RITS, om å kreve slike skips spesifikke kurs.
Alle opplysninger om kurs finner du her
 
Her finner en opplærings kravene:
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
Vedlegg IX. Opplæring av bemanning på gassdrevet passasjerskip
Dette utgjør AML til sjøs:
Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Denne risiko må også ses i sammenheng med FARLIG LAST
Forskrift om farlig last på norske skip IMDG-koden
Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
ADR/RID 2017
Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °CLov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)


orm@dnmf.no - 290421