Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA på generell basis.

På sin hjemmeside skriver Sjøfartsdirektoratet at de på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Les hva Sjøfartsdirektoratet skriver her

Her er Dnmf sitt «høringssvar» 19. oktober
Dnmf ser at enkelte kurstilbud kan være vanskelige å nå, men de fleste kurssenter har siden 11.mai gått ut med følgende: Alle kurs vil bli gjennomført i tråd med gjeldende krav til smittevern. Se informasjon fra FHI, Norsk olje og gass, Sjøfartsdirektoratet og våre egne smitteverntiltak

Det mistenkes av den grunn at enkelte rederier kun har økonomiske motiver ved å få innvilget ytterligere 6 mnd. utsettelse på bevis av kompetanse krav – og dermed sikkerheten både for arbeidstakerne, last, passasjer, skip, og ytre miljø.
Det kan også synes som om rederiene utnytter denne krisen til å lage nye normer for praktisering av regelverket, og innfører en økt styrings rett, noe som er svært beklagelig.

Det er også en kjent at ved en slik utsettelse og senere oppsigelse i rederiet så står arbeidstakeren uten gyldig sertifikater, og må evt. ta alle disse kostnadene selv.

Det er muligheter for å ta kurs, det koster kanskje mer, men «nok er nok» enkelte rederier oppfører seg kynisk og mangler respekt ovenfor sine arbeidstaker og regelverket og Dnmf kan ikke lenger støtte en slik forespørsel fra næringen.

Våre påstander er basert på skriftlige tilbakemeldinger og hendelser fra både innenriks og utenriks seilende personell.

Dnmf kan heller ikke se at Sjøfartsdirektoratet er tjent med å stadig gi unntak basert på økonomiske grunner.

Som en mellomløsning kan det inngås en skriftlig avtale med rederiet og den enkelte arbeidstaker hvor Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip ligger til grunn for en utsettelse, da maksimalt 3 mnd.

§ 1-1.Formål
Formålet med denne forskrift er å sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Forskriften skal videre sikre at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse beskyttes mot farer som oppstår eller kan oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

Dnmf foreslår av denne grunn en ny overskrift;
Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet - under visse forutsetninger å kunne gi en forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat.