Oppgjøret var tydelig preget av resultatet av omleggingen av pensjonsordningene og resultatet av frontfag forhandlingene mellom LO og NHO tidligere i år.

På dette tariffområdet har man minstelønnsavtaler med rett til senere lokale forhandlinger. De lokale forhandlinger skal gjennomføres på basis av de fire kriteriene i overenskomstene, nemlig: bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

I tråd med frontfaget
Resultatet fra dette innenriksoppgjøret er i tråd med frontfagoppgjøret. Frontfagsmodellen innebærer at frontfaget (den konkurranseutsatte industrien) setter en norm (ramme) for lønnsveksten i de forbundsvise oppgjørene som følger. I frontfaget ble det etter at partene LO og NHO aksepterte riksmeklerens skisse den 24 august enighet om et generelt tillegg på 0,50 kr per time med virkning fra 1. april 2020. Omregnet til våre områder tilsvarer det 0,31 %.

Den økonomiske rammen er på 1,7% som er summen av tre elementer, fjorårets lønnsoverheng utregnet til 0,2%, effekter av sentralt oppgjør mellom LO/NHO, samt beregninger for lønnsglidning anslått til 1,2% (det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger)

Årets lønnsoppgjør innebærer at det blir en forbedring i medlemmenes kjøpekraft dette året, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent holder stikk.

Endring av pensjonsordningen
Det ble også oppnådd enighet om å avvikle dagens tilleggspensjon (den tariffestede ytelsespensjonen som gir til utbetaling i perioden 60-67 år) og erstatte denne med innskuddspensjon. Alle ansatte er dermed sikret innskuddspensjon med minimum 3% innskudd av inntekt mellom 0 og 12 G, samt ytterligere 12% innskudd av den delen av inntekten som ligger mellom 7,1 og 12 G. Det ble fremforhandlet opptjening også for unge ansatte mellom 18 og 20 år. Allerede opptjente rettigheter i ytelsespensjonen blir omgjort til en fripolise som fortsatt vil komme til utbetaling i perioden 60-67 år.

Videre er det også enighet om å innføre privat AFP for sjøfolk som omfattes av den nye (inntektsbaserte) sjømannspensjonen. Dette gjelder i utgangspunktet ansatte født i 1970 eller senere. Dette innebærer at sjøfolk på NHO Sjøfart sine overenskomster er minimum sikret de samme pensjonsordningene man har hos Norges Rederiforbund. Det var viktig for forbundene å sikre mest mulig like pensjonsordninger uavhengig av hvor man tjenestegjør.
Les mer om pensjonen: Informasjon om pensjon i NHO Sjøfart 

Økning i minstelønnssatser
Videre så ble partene enige om å øke minstelønnssatsene i overenskomsten for ferge- og lokalfart med 4% og for de øvrige overenskomstene med 3%. Kostpengesatsen økes til kr 188.

For tariffområdet ferge- og lokalfart så ble partene er enige om å utrede mulige alternative arbeidstidsordninger. Arbeidet skal avsluttes innen mellomoppgjøret 2021. Videre så skal det gjelde en varslingsfrist ved endring i skiftplanen. Under ordinære driftsforhold skal det varsles med 14 dagers varsel av hensyn til behov for omlegging av skiftplaner mm. l de tilfeller hvor oppdragsgiver krever ruteendring er partene enige om at samme varsling bør gjøres gjeldende, men at partene har behov for å involvere oppdragsgiver for anskueliggjøre behovet for større forutsigbarhet i endringsordre i forhold til konsekvens omlegging av driften.

Tidenes «sjøløft» i Redningsselskapet
- Årets lønnsoppgjør endte med fullt gjennomslag for det arbeid som våre tillitsvalgte gjør og har gjort for sine medlemmer i Redningsselskapet. Det var derfor gledelig at vi søndag kl 13.00 kunne signere protokollen som gir de ansatte i redningsselskapet et realt «sjøløft», sier lederne i de tre sjømannsorganisasjonene, Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund), Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) og Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund)

De sentrale forhandlingene gikk i lås på fredag, men ble krevd gjenopptatt av sjømannsorganisasjonen lørdag. Lederne hadde deretter flere møter med Redningsselskapet gjennom helgen og partene ble til slutt enige om en helhet som gjorde at man kunne finne fram til en løsning på årets utfordrende lønnsoppgjør.

Fra de sentrale forhandlingene med NHO sjøfart ble det fremforhandlet følgende;

* Beredskapstillegget økes til faktor 0,26. Økning i tillegget har vært en prioritert sak da man ikke har opplevd den progresjon i tillegget som man hadde forventet etter at tillegget ble innført i 2010.

* Definisjon av overtidsarbeid:
Innslagstidspunkt: 2100-0600.
Type arbeid: Alle oppdrag som ikke er SAR eller som er definert i overenskomstene. Endringen inneholder ingen økt kompensasjon, men ved å ta de inn i den sentrale overenskomsten og ikke la den reguleres ved en særavtale så sikrer man at man ikke ensidig kan si opp denne. Sjømannsorganisasjoner tok med seg kravet om overtidskompensasjon inn til Riksmekler under meklingen i 2018.

* Midlertidig ordning i Redningsselskapet, der godtgjørelse for ekstratjeneste økes fra 2/30 til 3/30del av månedslønn, forlenges med 6 måneder. Vi håper å fortsette med å jobbe frem dette til et permanent tillegg for ekstratjeneste.

- Vi har alle egne utfordringer i forhold til hvordan vi kan disponere vår fritid i forhold til famille, egen arbeidsbelastning mm. Våre tillitsvalgte har lenge vært tydelig på hva som må til for å løfte RS til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Det handler både om penger, men også om fleksibilitet i hverdagen. Dette har man vært i dialog med ledelsen i RS om og det er derfor særs hyggelig at deres innspill blir tatt med i prosjektet Sjøløftet, fortsetter de tre lederne.

- Det har under forhandlingene vært kontakt med Redningsselskapets ledelse for å få innsikt i hva de legger inn i «sjøløftet» som de har varslet overfor våre medlemmer. Det var når man la sammen hva de sentrale og lokale tillegget ville gi at man kunne se hele lønnsoppgjøret for 2020 i et helhetlig perspektiv. Vi takker ledelsen i RS for deres bidrag til å løse den fastlåste situasjonen som oppstod under oppgjøret.

- Kort oppsummert. Gratulasjoner til våre tillitsvalgte som både har jobbet og lokalt og som deltok i forhandlingsutvalget under de sentrale forhandlingene, avslutter Hege-Merethe Bengtsson, Johnny Hansen og Hans Sande.

Les mer: Protokollen fra forhandlingene med NHO Sjøfart