Dnmf har klaget inn Tromsø Kommune til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for brudd på tidligere og foreliggende forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene i forbindelse med kommunens vedtak om nedleggelsen av redningsdykkertjenesten. Les hele klagen her. 

Vedrørende sak – Tromsø kommunes nedleggelse av redningsdykkertjenesten – klage til DSB 
 
Dnmf klager med dette til tilsynsorganet DSB vedrørende Tromsø kommunes brudd på tidligere og foreliggende forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) § 6 til § 10 
 
Det norske maskinistforbund, Dnmf, klager Tromsø kommune inn til tilsynsorgan for  brudd på forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)  § 6 til § 10  og Brudd på ny forskrift med virkningsdato pr 1. mars forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)  § 6 til § 10 og krever at tilsynsorganet følger opp med pålegg om at Tromsø kommune skal gjennomføre Risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse, og beredskapsanalyse, jf. forskriften § 7, § 8 og § 9. 
Vilkårene til å gjennomføre sikkerhetsanalyse er strammet ytterligere inn i ny forskrift fra 1. mars 2022.
 
Dnmf mener det foreligger brudd og at uten slik analyser er det fare for liv og helse.
 
I Tromsø kommunes kommunestyremøte 15. -16.12.21 vedtok politikerne å redusere bemanningen hos Tromsø brann og redning, samt å legge ned dykkertjenesten. 
Tromsø kommune har med dette foretatt to svært krevende beslutninger som får betydelige konsekvenser for arbeidsfolk, brannfolkenes liv og helse, samfunnssikkerheten, som også påvirker den maritime næringens behov for brann og redningsberedskap nå og i fremtiden. 
 
I statsbudsjettet for 2023 og i regjeringsplattformen er man opptatt av en nullvisjon for ulykker om bord på skip. Dnmf har i forbindelse med Tromsø kommunes vedtak om nedleggelse av redningsdykkertjenesten hatt dialog med ulike om dette. Blant annet eget møte med ordfører i Tromsø, eget møte med DSB, eget møte med Statssekretær Vidar Ulriksen, informert Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i eget møte, eget møte med kystfartdirektør Knut Arild Hareide, informert Klima og miljøvernminister Espen Barth Eide, samt ulike representanter på Stortinget. Dnmf har tatt opp den manglende beredskapen på muntlig høring i Næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 17. oktober. Dnmf har hatt ulike medieoppslag og leserinnlegg om saken.
 
Dnmfs medlemmer i Tromsø brann og redning samt medlemmene i maritim næring, maskin- og elektrikeroffiserer (som er brannmannskap om bord), og hele maritim næring stiller seg bak den kritisk manglende dykkerberedskap i nord og kravet om å gjennomføre Risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse, og beredskapsanalyse. Arbeidsgiverorganisasjonene NHO Sjøfart og Kystrederiene mener i tillegg at dette kan få konsekvenser for nyutvikling og satsing, se artikkel vedlagt.
 
Vedtaket til Tromsø kommune svekker sikkerheten i hele maritim næring og utviklingen av denne fremover. 
Brann og rednings betydning for sikkerhet og beredskap gjelder ikke bare i befolkningen, men også for næringsliv på land og sjø. Den nåværende og fremtidens økte aktivitet i maritim næring i nordområdene, gjør at beredskapen må bygges opp. Ikke bygges ned. Det er økt behov for ressurser og opplæring i forbindelse med det grønne skiftet og nye energiformer som stiller nye og strengere krav til beredskapen, spesielt på brann og redning. Vi må også bygge opp beredskapen, som nasjon, når vi får økt aktivitet i maritim næring i nordområdene. Nasjonen skal leve av den maritime næringen i fremtiden.
 
Det norske maskinistforbund, Dnmf, ba om en juridisk betenking fra advokatfirmaet Kvale, etter at Tromsø kommune i desember 2021 vedtok økonomiske kutt som medførte at beredskapen i Tromsø brann og redning blir vesentlig redusert og at redningsdykkertjenesten i Tromsø kommune blir lagt ned.
  
Advokatfirmaet Kvales rapport avdekket flere juridiske betenkninger i saksbehandlingen i forbindelse med vedtaket: 
 
•             Saken er slik Kvale ser det, ikke tilstrekkelig opplyst og er dermed ikke i tråd med kravet om forsvarlig saksbehandling.
•             Kommunestyrets vedtatte brannordning følger ikke dokumenterte analyser (ROS analyse og beredskapsanalyse fra Norconsult) som identifiserer at beredskapen bør økes. 
•             Redningsdykkertjenesten som nå legges ned var et av kriteriene for at Tromsø kommune ble valgt som lokasjon for helikopterbase.
•             Det stilles spørsmål om de ansatte ved TBR KFs beredskapsavdeling fremover vil ha et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø som følge av den samlede belastning de forespeilede endringene vil innebære.
•             Det er videre grunn til å stille spørsmål ved om den forholdsvis utstrakte bruken av vikarer og overtidsarbeid i beredskapsavdelingen er lovlig.
 
Advokatfirmaet Kvales utredning er gjort etter den gamle forskriften, det har kommet ny forskrift per 1. mars 2022. Den nye forskriften setter enda strengere krav til sikkerhetsanalyse/ROS-analyse osv enn den tidligere forskriften.  
 
Dnmf mener at Tromsø kommune har brutt forskrift av 1. mars 2022. Det var også brudd på den forrige gjeldende forskrift.
 
Dnmf kontaktet DSB vedrørende saken første gang 8. august 2022, har siden sendt inn informasjon bestående av tidslinje, notat, mediesaker, sakspapirer, advokatfirmaet Kvales rapport. 
Viser også til møte på Teams 19. september 2022 fra klokken 14-15. 
 
Dnmf viser til tidligere innsendt e-poster med informasjon.
 
På vegne av administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson 

Bjørn Thorvaldsen 
Samfunnskontakt og politisk rådgiver Dnmf