Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni, men arbeidsgiveren din kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra fjerde dag.​

Det er den 13.mars 2020 innført en endring for rett til egenmelding i 14 dager for de som er pålagt karantene.

16. mars 2020 kom følgende midlertidige endring i regelverket om sykepenger:​
Stortinget har vedtatt reduksjon av arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien til 3 dager. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. For sykdom som ikke knytter seg til koronapandemien gjelder fortsatt de vanlige reglene:

* Arbeidsgiver betaler i 16 dager, deretter NAV, reduksjon til 6 G
* Arbeidsgiverperioden, den tiden arbeidsgiver betaler ut full lønn, er fortsatt 16 dager. Sykepenger i arbeidsgiverperioden tilsvarer full lønn med faste tillegg, og detaljene er regulert i tariffavtalene. Deretter betaler NAV full lønn med faste tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg og tilleggene for 1. mai og 17. mai og bevegelige helligdager, men bare opp til 6 G. Dette er frem til mai 2020 kr. 599 148.

Egenmelding - sykmelding
For å ha rett til lønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og til sykepenger fra NAV må du ha en sykmelding eller egenmelding iht. de vanlige reglene for dette. Egenmeldingsreglene er utvidet i IA-bedrifter.

Du har rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, Covid 19 korona eller annen smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. Husk at du må ta kontakt med lege, og det er legen som bestemmer om du kan sykmeldes lenger enn egenmeldingsperioden. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

Sykt barn – barn som er stengt ute fra skole
Dersom du har et sykt barn gjelder de vanlige reglene om rett til å være hjemme. Du har derimot ikke rett til å være hjemme eller bli sykmeldt bare fordi du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage. 

Sykdom under permittering
Dersom du blir sykmeldt før en permittering trer i kraft har du krav på vanlige sykepenger. Dersom du blir sykmeldt i permitteringstiden vil ytelsene bli redusert.

Hjemmekontor
Hjemmekontor gir rett til full lønn fra arbeidsgiver, men må være godkjent av arbeidsgiver. Sykmelding er da ikke aktuelt.

Mer info kan du finne her