Covid 19 / Corona – informasjon til medlemmene 20.09 2020

Dnmf jobber for at alle medlemmer skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og har HMS-arbeidet i fokus i alle ledd både nasjonalt og internasjonalt, hvor det kreves at det indre miljø settes foran ytre miljø og profitt. 

Det sitter fremdeles mange hundre tusen sjøfolk Koronafast rundt om i verden, også Norske. De og Deres familier har som følge av «out of sight out of mind» er blitt til «out of sight out of respect», hatt en svært krevende ekstra belastning over lang tid for å sikre dagens og fremtidens arbeidsplass for oss alle.

Det har vært en formidabel jobb - hvor viktigheten av et tillitsvalgt system og Union samhold er bevist.

Det er rederiet som har ansvaret for å tilrettelegge en trygg og sikker reise, avløsning og tjeneste, men vi må alle bidra slik at sikkerheten ikke svekkes og danner presedens for fremtidig holdning og regelverks praktisering når stormen har lagt seg - og når nye kriser kommer. 

Det finnes ikke noe internasjonalt regelverk for Corona krisen, men Rett til å fratre om skipet ikke oppfyller krav i loven om operativ sikkerhet, personlig sikkerhet eller epidemisk eller betydelige helseskadelige miljøforurensninger. IMO sine retningslinjer kan leses i et  Sirkulære, hvor de påpeker at nasjonale retningslinjene skal følges. I Norge er det  Sjøfartsdirektoratet som har utarbeidet disse retnings linjene, hvor også karantenebestemmelsene står klart og tydelig.

I en krise er det normalt å sammen øke sikkerheten - ikke redusere den av økonomiske grunner og begrepet Kritisk samfunnsfunksjon / Key Workers – er og vil bli brukt opp mot nasjonalt regelverk og beredskap i tillegg til det internasjonale regelverket EU, IMO og ILO står for, slik at den slakk som er gitt - skal tas tilbake. 

Epidisodene som vi har vært vitne til i forbindelse med hurtigrute skipene viser tydelig viktigheten av å ha et sterkt og tydelig lovverk for å kunne ta tilbake kontrollen over regelverket og gi tilbake den respekt som arbeidstakere på skip har krav på.

I så måte er forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) nå ute på høring slik:

§ 4. Forbud mot virksomhet i havn

Skip som omfattes av denne forskriften tillates ikke å drive næringsvirksomhet i eller i tilknytning til norsk havn.

Dette er ikke til hinder for at skip kan føre passasjerer mellom norske havner i henhold til § 2 og § 7.

Sikkerhet generelt i bransjen er beviselig svekket til fordel for «smidige, praktiske og pragmatiske operasjoner» hvor rederiene kan tilsidesette SOLAS og overstyre skipsledelsen om bord og danner presedens for ny regelverks praktisering fremover i tid. Dette har nå også ITF Enough is Enough”  kampanjen innlemmet bla. Følgende statement punkter; 

  • Sikkerhetsbemanningen kan bestemmes av rederiene etter behov, og ufaglært personell kan benyttes.
  • Hviletidsbestemmelsene kan tilsidesettes.
  • Vedlikehold og oppgradering av kompetanse og helsesertifikater, samt skipets sertifikater utsettes. Dette fører til svekket sikkerhet, og i verste fall arbeidstakere som står uten sertifikat når de blir oppsagt.   
  • Nye, såkalte miljøskip, med energikilder det ikke finnes drift eller opplæring regelverk for, settes i drift.
  • Bruk av Computer Based Training (CBT) for sikkerhets- og sikkerhetsopplæring om bord på vakta.
  • Bruk av fjerninspeksjoner hvor mannskapet i tillegg til vakt må bistå med gjennomføringen.

ITF leder Steven Cotton vil legge frem dette ovenfor medlemslandene i dag av 4 IMO MSC mandag den 21. september, da også selvfølgelig over skjerm!

Dnmf sine medlemmer både på land og sjø, bes fremdeles holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som; UD.no, fhi.no, helsenorge.no  og kreve sine rettigheter!

Karantene regler

Coastal cruises along the Norwegian coastline (Covid-19)

Corona (information in English)- The coronavirus situation

Administrasjonen i Dnmf

Ansatte i Dnmf vil praktisere hjemmekontor/ nødvendig til stede i maritimt Hus frem til årsskiftet, men kan nås på e-post og mobiltelefon som du finner på DNMF hjemmesiden

Sentralbordet +47 24 14 83 70, er nå også viderekoblet.

Info om rettigheter, plikter og rådgivning finner du på Dnmf sine hjemmesider og FB  

Dnmf har eget 24/7 beredskaps numre og rådgivnings punkter som du finner på ditt medlemskort. Kontaktperson og tlf. finner du også nederst på siden.

Dnmf har også tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7, Seafarers Rights og  Sjømannskirken.

Dnmf samarbeider med bla. ITFETF, NMF , IMO og ILO for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter, plikter og interesser globalt. 

Faglige spørsmål  

Risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien                         

Alle rederier, skip og sjøfolk skal følge de råd og veiledninger som er gitt av helsemyndigheter og Utenriksdepartementet når det gjelder informasjon om smitte, risiko, sykdom, behandling og vurderinger i forbindelse med reiser eller havneanløp. Les her

interaktivt beslutningsstøtteverktøy

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin interaktive beslutningsstøtteverktøy som gir råd om covid-19 om bord. The maritime COVID-19 assessment tool

Coronavirus - How to beat it                                                                                             Filmen skisserer de vanlige symptomene og beskriver viktige forholdsregler man må ta om bord for å minimere spredningen av dette svært smittsomme viruset. Du finner videoen her

ITF - making sure protective equipment against covid-19 is available at your workplace

Health and safety document

Web kurs med faglige og juridiske tema finner du link til i Nyhetsbrevet

Den norske regjeringen og 12 andre maritime nasjoner forpliktelser

ETF og industri ledere henvendelse til statsministrer i Europa

ITF message to seafarers: Enough is enough, crew change now

GUIDANCE ON YOUR RIGHTS TO CREW CHANGE

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner, gjeldende frem til 1. januar 2021

Message from ITF Seafarers' Section chair David Heindel

12-step solution for governments to free seafarers from COVID-19 lockdown

Covid-19: Your questions, our answers

Paris MoUs oppdaterte retningslinjer for næringen i forbindelse med covid-19

ITF map showing the effect of Covid-19 restrictions

COVID-19 Global Port Restrictions Map

Retningslinjer av og påmønstring av mannskap i norske havner

Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19           

Krav til dokumentasjon ved mannskapsbytte                                                    

Joint letter on free movement of fishermen                                               

Seafarers must be exempt from travel bans, say ICS and ITF                            

Treat seafarers with “dignity and respect” during COVID-19 crisis                 

ECSA ETF note highlighting that issuing EU Schengen visas is crucial to ensure the resumption of crew changes in EU

 

Tjeneste

 

Dine juridiske rettigheter  

 

Politisk situasjon