Det kan synes som at den forventede tilnærmingen opp mot normale tilstander vil ta lang tid og Sjøfartsdirektoratet har igjen endret sin Covid -19 - Norwegian protocols with regards to crew change on ships og av økonomiske grunner Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA, noe Dnmf advarte sterkt mot den 19. oktober.

Sammen med de tillitsvalgte jobber Dnmf for at alle medlemmer skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og har HMS-arbeidet i fokus i alle ledd både nasjonalt og internasjonalt, hvor det kreves at det indre miljø, mennesket - settes foran ytre miljø og profitt. 

I en krise er det normalt å sammen øke sikkerheten - ikke redusere den av økonomiske grunner, at regjeringer stadfester at sjøfolk er under kategorien Kritisk samfunnsfunksjon / Key Workers betyr dessverre bare at de er fanget på eget skip for å sikre drift og frakt.

Problemstillingen er at den samme verden ikke har implementert et fungerende regelverk for hvordan disse Key Workes skal få komme seg til og fra sin jobb.

Denne sikkerhetsmessige negative konsekvens ble den 19. mars meddelt Norske myndigheter i en bekymringsmelding som ble besvart med et møte den 11. mai, hvor Dnmf igjen krevde innføring av ILO C185 - Seafarers' Identity Documents Convention.

Videre at Norge som en av de 10 mektigste flaggstatene sin praktisering av IMO sine instrukser om smooth operation, practical and pragmatic approach uten å tilføye ordet SAFETY, skaper presedens på praktisering av verne bestemmelser og fremmer en utvidet styringsrett.

Sikkerhet generelt i bransjen er beviselig svekket når rederiene tillates å tilsidesette IMO og ILO regelverket, overstyre skipsledelsen om bord, bestemme sikkerhetsbemanning, ikke ta hensyn til Hviletid, kompetanse og sertifikater, samt belaste mannskapet med Computer Based Training (CBT) og fjerninspeksjoner på eller som tillegg til vakt pliktene de allerede utfører på overtid. Disse tiltakene som er plukket for å spare penger, pulveriserer ansvarsforhold og sikkerhet som igjen fører til kriminalisering og tap av inntekt – ikke for rederiene, ikke for forbrukerne, men igjen for sjøfolkene og deres familier. 

Det har vært epidemier før og flere vil komme, men at så mange smådiktatorer skal få regjere så lenge, kan bare vitne om at hverken rederi eller myndighet noen gang har forstått ISM Kodens bestemmelser.

«Alle» vil vise hvor opptatt de er av å få sjøfolk hjem, men det er ofte ikke det som er hovedproblemet, DET er å få kompetent sjøfolk om bord, slik at skipet kan seile videre med uthvilt mannskap, levere varer og tjene penger for rederiene! 

Det har vært mange toppmøter i IMO, ILO og FN siden mars, hvor ITF og ICS som eneste ikke flaggstatsmedlem (NGO) har fått deltatt. Det er her bla. blitt laget et utkast til en «Verdens avtale» som ble fremlagt for de øvrige IMO medlemmene den 16. september, et multi komite møte som varte frem til kvelden den 21. september og hvor ITF general secretary Stephen Cotton fremla MSC sitt sikkerhetsinnspill til kampanjen “Enough is Enough” og ga klar beskjed at nå må regjeringen handle for å unngå enda en krise!

Alle festtalene støttet, elsket sjøfolk, prioriterte og ivaretok alt og mere til, en kunne i prinsipp nedlegge ITF, - men når dette skulle skrives under på, er det mer enn noen gang behov for ITF sin kamp for å vinne tilbake den respekt som sjøfolk har krav på.

Den 24. september – maritime day avholdt FN toppmøte med bla. IMO/ILO. Transportministre, ITF og ICS, godt og reflektert ledet av Sturla Henriksen fra NR. Til dette møtet hadde ordet SAFETY sneket seg inn i overskriften, men ITF general secretary Stephen Cotton gjentok budskapet enda sterkere. Det ble fra disse overordnede lovet å gripe fatt i regjeringene og kreve at sjøfolk ble behandlet som Key Workers, noe Statsminister Erna Solberg også sa noen dager senere i FNs generalforsamling.

Så sitter vi her da, et elsket folk som alle vil ha hjem, men ikke betale for, men det er ikke noe nytt - SAFETY FIRST!

Artikkelen til Forbes bør leses i så måte: Wakashio’s S keleton Crew: Mauritius Oil Spill Ship Was 17% Understaffed

Dnmf sine medlemmer både på land og sjø, bes fremdeles holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som; UD.no, fhi.no, helsenorge.no og kreve sine rettigheter!

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner
Karanteneregler
Coastal cruises along the Norwegian coastline (Covid-19)
Corona (information in English)
The coronavirus situation - from The Government

Oppdatert pr. 1. november 2020