Kjære medlem

Som en del av DNMF sitt medlemstilbud ytes det etter eget ønske advokatbistand under og etter en krise/hendelse i jobbsammenheng. Det er derfor trykket opp en "snabbliste" på medlemskortet som gir deg instrukser på hvordan du må forholde deg i slike situasjoner:

Ved ulykke anbefales
• Alltid følg regler & prosedyrer
• Avhør i etterforskningssammenheng sjø uføres av Havarivernkommisjonen/politi.
• Om mulig sikre alle relevante data til eget bruk.
• Oppgi KUN navn, adresse og stilling til politiet.
• Pålegg fra politiet skal være skriftlig.
• Ingen skal avhøres uten bisitter, eks. fra Dnmf.
• Ingen uttalelser til media.
• Kontakt Dnmf snart som mulig for avklaringer, hjelp og videre saksgang

 

Kontakt:
Administrerende direktør,
Hege-Merethe Bengtsson, mobil: +47 414 41 818
Fagsjef og assisterende direktør, Odd Rune Malterud, mobil: +47 913 21 563Dear member of the Norwegian Union of Marine Engineers (NUME)
As a part of NUME's membership, you can take advantage on legal assistance during and after a crisis / event in a job context. Therefore, a "quick list" has been printed on your membership card, which gives you instructions on how to deal with such situations:

• Always follow rules & procedures
• If possible, secure all relevant data for your own use
• Only the Accident Investigation Board / police can interrogate you in an investigation
• Inform only about your name, address and position to the police
• Order from the police must be in writing.
• Don't be questioned alone
• No statements to the media
• Contact NUME as soon as possible for clarifications, assistance and further proceedings

CEO Hege-Merethe Bengtsson Mobile: +47 414 41 818
Assistant Director & Technical Manager Odd Rune Malterud Mobile: +47 913 21 563