Innhold

§ 1 Formål og virkeområde 
§ 2 Medlemskap
§ 3 Rettigheter og plikter
§ 4 Organisasjon

4.1. Landsmøte
4.2. Forbundsstyre
4.3. Næringsområder
4.4. Tillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgte
4.5. Lokale klubber
4.6. Kontrollkomité
4.7. Valgkomité
4.8. Administrasjon
4.9. Lokale maskinistforeninger

§ 5 Kontingent
§ 6 Tariff
§ 7 Beredskapsfond
§ 8 Økonomi
§ 9 Suspensjon og utelukking
§ 10 Endring av vedtektene
§ 11 Oppløsning av forbundet

 

 

§ 1. Formål og virkeområde

1. Forbundet skal være partipolitisk uavhengig og bør være tilsluttet en hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning.

1.2. Forbundet skal fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

1.3. Ved valg til forbundets organer skal det tilstrebes en bredest mulig representasjon.

1.4. Forbundet skal søke å opprette tariffavtaler for alle yrkesaktive medlemmer

1.5. Forbundet skal bidra til å opprettholde og utvikle internasjonalt samarbeid.

1.6. Forbundet skal understøtte medlemmer omfattet av godkjent arbeidsstans.

1.7. Forbundet skal støtte medlemmenes etterlatte ved dødsfall i henhold til gjeldende retningslinjer.

1.8. Forbundet skal arbeide aktivt for å bedre sjøsikkerheten og for å styrke HMS-arbeidet i rederiene og virksomhetene.

1.9. Forbundet skal arbeide for god utdanning og yrkesopplæring for medlemmene.

1.10. Forbundet skal virke for medlemmenes interesser, samt yte juridisk bistand, i tilknytning til ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold.

1.11. Forbundet utgir et medlemsblad i overensstemmelse med organisasjonens formål. Forbundet skal ha egne hjemmesider som drives i overensstemmelse med organisasjonens formål. Andre informasjonskanaler og plattformer som til enhver tid benyttes skal drives i overensstemmelse med organisasjonens formål.

1.12. Forbundet skal sørge for at medlemmene har tilgang til informasjon om utviklingen av arbeidsmarkedet og næringslivet.

1.13. Forbundet skal sørge for nødvendig opplæring og styrking av tillitsvalgtes rettigheter slik at disse settes i stand til å ivareta sitt verv og medlemmenes interesser.

1.14. Vedtektsendringer trer i kraft ved landsmøtets slutt, eller fra det tidspunkt landsmøtet beslutter.

1.15. Forbundsstyret fortolker vedtektene i perioden mellom landsmøtene.

§ 2. Medlemskap

2.1. Som medlem opptas sertifikatpliktig teknisk og maritimt personell samt annet teknisk personell innenfor offentlig og privat virksomhet. Som juniormedlemmer kan opptas personer under relevant utdanning.

2.2. Alle medlemmer har rett til å tilhøre en lokal maskinistforening.

2.3. Det er 5 medlemskategorier: yrkesaktiv, yrkesaktiv uten tariffdekning, yrkesaktiv deltid, junior og ikke-yrkesaktiv. Med yrkesaktiv menes ansatt personell med relevant dokumentert arbeidsinntekt fra og med 2 G pr. år og som betaler full kontingent. (G er folketrygdens grunnbeløp). 

2.4. Medlemmer med medlemskap sammenhengende i 25 år, får diplom og forbundets veteranmerke. Medlemmer med sammenhengende medlemskap i 50 år får diplom.

2.5. Landsmøtet kan, etter innstilling fra forbundsstyret, utnevne medlemmer som har gjort en betydelig innsats for faget og/eller forbundet til æresmedlem.
Æresmedlemmer fritas fra kontingent.
Æresmedlemmer har møterett og talerett på landsmøtet.

§ 3. Rettigheter og plikter

3.1. Forbundets aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer.

3.2. Ikke-yrkesaktive medlemmer har tilgang til alle medlemsfordeler med unntak av bistand i forbindelse med spørsmål knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett. Ikke yrkesaktive medlemmer har likevel tilgang på bistand i forbindelse med spørsmål om yrkesskade eller yrkessykdom.

3.3. Kun yrkesaktive medlemmer har stemmerett. Med yrkesaktiv menes ansatt personell med arbeidsinntekt over 2 G og som betaler kontingent for yrkesaktiv, yrkesaktiv deltid og yrkesaktiv uten tariffdekning

3.4. Juniormedlemmer har rettigheter som yrkesaktiv.

3.5. Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

3.6. Medlemmene er selv ansvarlige for å melde adresseendring og endring av arbeidsforholdet til administrasjonen.

3.7. Innmelding skal være individuell og skriftlig.

3.8. Utmelding skal være individuell og skriftlig med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen løper fra den første i påfølgende måned.

3.9. Forbundet skal yte medlemmene juridisk bistand i forhold som følger av deres ansettelsesforhold, etter forbundets samtykke.
Retten til individuell juridisk bistand er først tilgjengelig etter en måneds ordinært medlemskap. I tillegg er det en forutsetning at behovet for juridisk bistand er oppstått etter at medlemskapet er inngått.

§ 4. Organisasjon

4.1. Landsmøte

4.1.1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

4.1.2. Landsmøteperioden er på tre år.

4.1.3. På landsmøtet møter forbundsstyret, valgkomitéen, kontrollkomitéen, valgte delegater og æresmedlemmer.

4.1.4. Kun yrkesaktive medlemmer kan velges som delegater.

4.1.5. Næringsområdene velger delegater.

4.1.6. Næringsområdet sender en delegat for hvert på begynte 100 yrkesaktive medlem basert på medlemstallet i næringsområdet pr 1. januar det året landsmøte avholdes.

4.1.7. Alle tilstedeværende valgte delegater på landsmøtet og forbundsstyret har tale-, forslags- og stemmerett. Forbundsstyret har ikke stemmerett ved behandling av forbundsstyrets- og revisors beretninger samt regnskap.

4.1.8. Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • regnskaper og revisjonsrapporter for perioden
 • årsberetninger for perioden
 • saker fremmet av næringsområdene
 • saker fremmet av forbundsstyret
 • saker fremmet av enkeltmedlemmer
 • saker fremmet under landsmøtet i tråd med landsmøtets dagsorden
 • handlingsprogrammet for neste periode
 • eventuelt den økonomiske rammen for drift av lokale maskinistforeninger
 • budsjett for første år i landsmøteperioden
 • valg

Saker fra lokale maskinistforeninger og enkeltmedlemmer skal først behandles i næringsområdene.

4.1.9. Frister for innkalling og utsending av sakspapirer. Melding med innkalling til landsmøtet skal sendes næringsområdene senest seks måneder før møtet. Meldingen skal inneholde tid og sted for møtet samt angivelse av antall delegater næringsområdene er berettiget til. Saker som ønskes fremmet for landsmøtet skal sendes inn til forbundsstyret senest fire måneder før landsmøtet. Landsmøtets endelige dokumenter gjøres tilgjengelig for delegatene senest to måneder før landsmøtet.

4.1.10. For landsmøteperioden skal det velges forbundsleder og nestleder samt syv medlemmer til forbundsstyret. Det velges også syv vararepresentanter, iht. § 4.3.1.

4.1.11. Landsmøtet velger kontrollkomité.

4.1.12. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes dersom forbundsstyret eller minst tre næringsområder krever det. Det bør innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

4.2. Forbundsstyre

4.2.1. Forbundsstyret består av ni medlemmer: forbundsleder, nestleder, samt syv medlemmer fra næringsområdene valgt på landsmøtet.

4.2.2. Kun yrkesaktive medlemmer kan velges til forbundsstyret.

4.2.3. I forbundsstyret møter også administrerende direktør eller dennes stedfortreder med tale- og forslagsrett. I tillegg møter valgt ansattrepresentant i Dnmf med talerett.

4.2.4. Forbundsstyret er organisasjonens øverste myndighet i landsmøteperioden og leder forbundet i samsvar med forbundets vedtekter, landsmøtevedtak og i tråd med landsmøtets fastsatte mål og økonomiske rammer.

4.2.5. Forbundsstyret er vedtaksdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede. Ved votering gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller forbundsleders stemme dobbelt.

4.2.6. Forbundsprotokollen publiseres under «Min side», senest 1 måned etter møte.

4.3. Næringsområder

4.3.1. Næringsområdene inndeling:

 • NOR utenriks og nordisk NIS 2 representanter
 • Innenriks - NHO Sjøfart og Hurtigbåt 1 representant
 • DSO og øvrige land 1 representant
 • Sjømat, fisk, pelagisk og Kystrederiene 1 representant
 • KS, Brann og redning, Samfunnsbedriftene, Stat og Oslo Kommune 1 representant
 • Spekter, all energi 1 representant

4.3.2. Det skal avholdes møter i næringsområdene.

4.3.3. På møte i næringsområde har alle medlemmene innen tariffområdene som dekkes av næringsområdene møterett.

4.3.4. På møte i næringsområde har alle yrkesaktive medlemmer innen tariffområdene som dekkes av næringsområdene stemmerett. Næringsområdet sine medlemmer kan avlegge forhåndsstemmer.

4.3.5. Møter i næringsområde:

 • velger styremedlemmer
 • fremmer saker for landsmøtet
 • velger delegater til landsmøtet
 • velger representant til valgkomitéen
 • gir innstilling til representant i kontrollkomité
 • behandler og gir innstilling i saker fra lokale maskinistforeninger og enkeltmedlemmer, som ønskes fremmet på landsmøtet

Saker som ønskes fremmet for landsmøtet skal sendes inn til næringsområde innen den frist næringsområdet selv beslutter, dog senest fem måneder før landsmøtet.

4.3.6. Næringsområdets styre består av styremedlemmer i næringsområde med en fra hvert tariffområde + minimum 1 vara fra hvert tariffområde.

4.3.7. Ledere av Næringsområde er medlem av forbundsstyret med respektive valgte som vara. 
Dersom valgt styrerepresentant fra næringsområdene må fratre vervet vil vara gå inn som representant og ny vara velges av Næringsområde.

4.3.8. Næringsområde skal være en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser i samsvar med forbundets formål og virkeområde, jfr. vedtektenes § 1.

4.3.9. Næringsområdene velger kontaktperson til ulike forum eksempelvis, Ungdomsforum, Kvinneforum, Elektrikerforum, Energi forum og Spekterforum. Forumene organiseres, administreres og ledes av Dnmf administrasjon. Forumene etableres i tråd med forbundsstyre-vedtak.

4.3.10. Næringsområde har et særlig ansvar for å rekruttere medlemmer.

4.3.11. Næringsområdene rapporterer til forbundsstyret i forkant av hvert forbundsstyremøte. Det rapporteres i henhold til Veileder for Næringsområder, Veileder for Næringsområder vedtas av Forbundsstyret og er med som vedlegg av Dnmf Vedtekter.

4.3.12. Forbundsstyret fastsetter den økonomiske rammen og eventuelle retningslinjer for driften av næringsområdet.

4.4. Tillitsvalgte

4.4.1. Tillitsvalgte velges normalt for to år ad gangen.

4.4.2. Virksomhetstillitsvalgte forutsettes valgt med den myndighet og oppgaver som til enhver tid følger av gjeldende regelverk og i tråd med forbundets vedtekter og formål.

4.4.3. Tillitsvalgte skal representere medlemmenes interesser.

4.4.4. Suspensjon fra vervet som tillitsvalgt kan gjennomføres av forbundsstyret dersom den tillitsvalgte setter seg utover forbundets vedtekter eller lovlig fattede vedtak eller opptrer på en måte som er egnet til å svekke tilliten til forbundet eller den tillitsvalgte. Alminnelig kontradiksjon legges til grunn ved saksbehandlingen. Beslutning om suspensjon fattes av forbundsstyret med to tredels flertall.

4.4.5. Tillitsvalgte mottar støtte. Er det flere tillitsvalgte, skal støtten være 2/3 av støtten til HTV. Størrelsen på denne støtten avgjøres av forbundsstyret over budsjettet. Støtten utbetales pr. mnd

4.5. Lokale klubber

4.5.1. Der hvor det er lokale klubber i virksomhetene, vedtar klubben selv sine vedtekter i tråd med forbundets øvrige vedtekter og formål.

4.6. Kontrollkomité

4.6.1. Kontrollkomitéen består av fire medlemmer, og fire vara hvor av sammensetningen dekker alle næringsområder.

4.6.2. Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.

4.6.3. Kontrollkomitéen skal foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og en tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.

4.6.4. Kontrollkomiteens medlemmer skal ikke ha andre roller i organisasjonen

4.7. Valgkomité

4.7.1. Valgkomitéen skal bestå av seks medlemmer med en representant fra hvert næringsområde. Representanten velges av medlemmene innen sitt respektive område og valgresultatet kunngjøres på medlemskonferansen året før landsmøte.

4.8. Administrasjon

4.8.1. Forbundet skal ha en administrasjon med et hovedkontor.

4.8.2. Ansatte i forbundet skal ikke ha styrende verv i Det norske maskinistforbund, unntatt tillitsverv for ansattrepresentant i forbundsstyret.

4.9. Lokale maskinistforeninger

4.9.1. Alle medlemmer har rett til å tilhøre en lokal maskinistforening.

4.9.2. Medlemmer av en lokal maskinistforening kan ikke være medlem av et annet konkurrerende forbund.

4.9.3. Medlemmene må ved innmelding selv velge om og hvilken lokal maskinist-forening de skal være tilknyttet. Dersom ingen forening velges, får en ingen foreningstilhørighet.

4.9.4. De lokale maskinistforeningene skal drive sin virksomhet i tråd med forbundets formål og virkeområde.

4.9.5. De lokale maskinistforeningene er selvstendige juridiske enheter og er selv ansvarlig for sin økonomi og egne vedtekter.

4.9.6. De lokale maskinistforeningene skal være en faglig og sosial møteplass og ha en særlig oppgave med å rekruttere, følge opp ikke-yrkesaktive medlemmer og medlemmer under skolegang.

4.9.7. Støtte til drift av de lokale maskinistforeningene vedtas på landsmøtet.

* Alle lokale maskinistforeninger må innen 1. april hvert år sende inn en aktivitetsplan til forbundsstyret.
* Innen 31. desember hvert år må de lokale foreningene sende inn en årsrapport til forbundsstyret som gir grunnlag for etterskuddsvis utbetaling av støtte for dette året.
* Utbetaling av støtte til de lokale maskinistforeningene gjøres en gang pr år, innen utgangen av januar så fremt at det er innsendt aktivitetsplan og årsrapport innen tidsfristen.

§ 5. Kontingent

5.1. Kontingenten fastsettes av Landsmøte med et fast månedlig beløp. Kontingenten blir minimum regulert med konsumprisindeksen hvert år, med mindre forbundsstyret beslutter annet.

5.2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder mister sine rettigheter og blir strøket som medlemmer.

5.3. Fritak eller redusert kontingent kan i særlige tilfeller innvilges etter skriftlig søknad til forbundsstyret.

5.4. Skyldig kontingent for inntil seks måneder må innbetales før medlemskap kan gjenopptas.

5.5. Kontingenten betales for tolv måneder i året.

5.6. Kontingent for Yrkesaktiv uten tariffdekning, Yrkesaktiv deltid, Ikke yrkesaktive medlemmer samt Juniormedlemmer er henholdsvis 50%, 20% og 10% av full kontingent

5.7. Ikke-yrkesaktive medlemmer som har betalt kontingent til forbundet i 35 år og har fylt 62 år blir frimedlemmer og betaler ikke lenger kontingent, og har da rettigheter som ikke yrkesaktivt medlem.

§ 6. Tariff

6.1. Det skal velges eller oppnevnes forhandlingsutvalg som dekker forbundets tariffområder.

6.2. Medlemmer av forhandlingsutvalget skal velges eller oppnevnes innenfor de berørte tariffavtaler.

6.3. Avstemming i utvalgene skjer med alminnelig flertall.

6.4. Forhandlingsutvalget velger leder og nestleder.

6.5. Forhandlingsutvalget har mandat til å godkjenne forhandlings- og eller meklings resultatet.

6.6. Forbundsstyret godkjenner streik.

6.7. Forhandlingsutvalget godkjenner streikeuttaket.

6.8. Forhandlingsresultatet sendes ikke til uravstemning, med mindre Forbundsstyret i forkant beslutter dette.

6.9. Dersom et flertall av de stemmeberettigete har stemt ja, så er forslaget godkjent. Hvis færre enn halvparten av de stemmeberettigete har stemt ja, må minst to tredeler av de stemmeberettigete ha deltatt i uravstemningen for at resultatet skal være bindende. Er ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen kun rådgivende.

6.10. Forbundsstyret beslutter å iverksette politisk streik, boikott eller annen markering og eller aksjon.

6.11. Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.

6.12. Forbundsstyret vedtar godtgjøringen under arbeidsstans.

§ 7. Beredskapsfond

7.1. Forbundet skal ha et beredskapsfond.

7.2. Landsmøtet fastsetter vedtekter og økonomi for beredskapsfondet.

7.3 Fondet kan benyttes ved ekstern juridisk bistand som f.eks. idømte saksomkostninger og idømte erstatningsforpliktelse, utredninger, bruk av ekstern advokatbistand mfl. Slik bruk må vedtas av forbundsstyret for hver gang

§ 8. Økonomi

8.1. Forbundet skal utøve en sunn og fremtidsrettet drift og økonomi.

8.2. Forbundets regnskaper godkjennes av landsmøtet. Foreløpig godkjenning gjøres av forbundsstyret.

8.3. Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor.

8.4. Forbundets signatur innehas av forbundsleder, nestleder og administrerende direktør – to i felleskap. I særlige tilfeller kan forbundsstyret fastsette annet for et begrenset tidsrom.
Administrerende direktør delegeres økonomiansvar/signatur for den daglige drift av forbundet ut fra administrasjonens oppdrag og den alminnelige arbeidsfordeling

§ 9. Suspensjon og utelukking

9.1. Suspensjons – og utelukkingsadgangen ligger til næringsområdene med ankeadgang til forbundsstyret. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreta suspensjon eller utelukking. Suspensjon og utelukking kan ankes inn for landsmøtet.

9.2. Suspensjon og utelukking kan gjennomføres dersom medlemmet setter seg utover forbundets vedtekter, lovlig fattede vedtak eller opptrer på en måte som er egnet til å svekke tilliten til forbundet. Alminnelig kontradiksjon legges til grunn ved saksbehandlingen. Beslutning om suspensjon og utelukking fattes med to tredels flertall.

§ 10. Endring av vedtektene

10.1. Vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall.

§ 11. Oppløsning av forbundet

11.1. Landsmøtet fatter vedtak om oppløsning av forbundet med to tredels flertall.

11.2. Samme landsmøte avgjør på hvilken måte avviklingen skal skje.

11.3. Sittende forbundsstyre forestår avviklingen.

11.4. Ved oppløsning av forbundet tilfaller midlene beredskapsfondet.

11.5. Ved sammenslåing med annen arbeidstakerorganisasjon, går forbundets midler inn i det nye forbundet.

11.6. Ved oppløsning av en lokal maskinistforening og dersom ikke annet er besluttet av maskinistforeningen selv, tilfaller eventuelle aktiva Det norske maskinistforbund.