Viktige pensjonsendringer 1: Livrenteordning erstatter NRT-ordningen
Denne uken ble DSO, sammen med Industri Energi (IE) og SAFE, enige med Norges Rederiforbund om de nye pensjonsordningene for ansatte på flyteriggoverenskomsten. Arbeidet har pågått i ett års tid og var et resultat av både endringen i sjømannspensjonen fra 1.1.2020, samt at Finanstilsynet krevde at den ytelsesbaserte tilleggspensjonsordningen (også kjent som NRT-ordningen) som man hadde avtalt i tariffavtalen måtte opphøre. Det var også flere uavklarte forhold fra pensjonsomleggingen i 2016 som måtte tas tak i.
- Ved pensjonsomleggingen på rigg i 2016 forutsatte nemlig partene at NRT-ordningen ble opprettholdt for dem som var omfattet av den gamle, fartstidsbaserte sjømannspensjonen. Imidlertid kom Finanstilsynet i fjor høst med beskjeden om at denne likevel måtte avvikles for samtlige ansatte. For dem dette gjelder vil de nå få en fripolise basert på opptjeningen i NRT-ordningen og deretter innlemmes i en ny innskuddsbasert kollektiv livrenteordning som vil ha mange likhetstrekk med NRT-ordningen, ordningen også vil være delvis skattekompensert.

Viktige pensjonsendringer 2: Nye kompensasjonsordninger
Partene har også blitt enige om kompensasjonsordninger for dem som blir stående i gammel sjømannspensjon i en overgangsperiode, ved at eksempelvis årskullene 1960-1964 kan få tillagt inntil 4 års opptjening i livrenteordningen basert på at de grunnet sin alder aldri ville kunnet oppnå full opptjening i NRT-ordningen.
- Et annet eksempel er at årskullene 1968-69 som i 2016 ble kompensasjonsberegnet i forbindelse pensjonsomleggingen, skal få en ny beregning all den tid ny sjømannspensjon ble forsinket med to år. DSOs pensjonskompensasjonsfond også skal utvide sin funksjon til å ta vare på dem som kommer svært dårlig ut som følge av disse endringene knyttet til riggpensjonen.
- Alt i alt er vi meget godt fornøyd med resultatet vi har kommet frem til og samarbeidet mellom IE, SAFE og DSO har vært upåklagelig. Som et resultat av alle disse endringene vil overenskomsten få et helt nytt pensjonskapittel som vi er sikre på vil være tydeligere og mer oversiktlig enn tidligere. Vi mener derfor vi med denne enigheten har landet mange av de uenighetene som har vært knyttet til riggpensjonen de siste årene.