Riksmekleren la natt til 12. november frem en skisse til løsning i oppgjøret med Kystrederiene som forhandlingsutvalget til Det norske Maskinistforbund har valgt å sende til uravstemning blant medlemmene. Det ble dermed ingen streik fra lørdag morgen som varslet.  

Rammen er beregnet til ca. 4,4 prosent. 

- Det har vært en krevende mekling og den har vært preget av den politiske usikkerheten som nå råder rundt havbruk og tilsluttede segment, samt de akutte kostnadsøkningene i kystflåten, sier forhandlingsleder for Dnmf, Håkon Eidset. 

Forhandlingsutvalget valgte derfor å sende resultatet på uravstemning for å rådføre seg med medlemmene innen tariffområdet. 

- Til tross for den krevende forhandlingssituasjonen har vi fått gjennomslag for viktige forbedringer i kompensasjons- og velferdsordninger som medlemmene har etterspurt og som også vil virke veldig positivt for rekrutteringen til dette segmentet framover, understreker Eidset.
 
Forslaget til løsning medlemmene nå skal ta stilling til, innebærer: 
•    Et generelt lønnstillegg på 4,1% på hyresatsene (med virkning fra 1. september).
•    Gravid arbeidstaker får rett på full lønn i permisjon under svangerskapet etter skipsarbeidsloven §7-2 og skipssikkerhetsloven §22. 
•    STCW-kurs kompenseres med 1/30 av avtalt månedslønn per dag.
•    Rett på velferdspermisjon ved alvorlig sykdom hos foreldre, ektefelle/samboer eller barn 
•    Kompensasjon for farledsbevis kan nå avtales lokalt. 
Samlet utgjør dette en ramme på ca. 4,4 %. 

Kriteriene for forhandlingene er fastsatt i overenskomsten. Forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for neste avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i foregående avtaleår. Gjennomsnittlig konsumprisindeks (KPI) for året frem til forhandlingstidspunktet 1. september er beregnet til 5,03 %.

Forhandlingsutvalget hadde høye ambisjoner, men anerkjente at det nå er store utfordringer i næringen knyttet til de økonomiske og politiske rammevilkårene. 

Detaljert informasjon om resultatet og uravstemningen kommer per e-post til alle stemmeberettigede i begynnelsen av neste uke.