Det er 31.1.2023 inngått sentral enighetsprotokoll mellom Dnmf og Kystrederiene om retten til å gå i land i maskinoffiserens fritid. Dersom det ikke er gitt pålegg fra rederi, fartøysjef eller overordnet maskinoffiser kan man gå i land i sin fritid, uten godtgjøring iht. pkt. 4.5 bokstav D i overenskomsten. Enigheten er viktig fordi den presiserer hvem som kan gi pålegg om landlovsnekt.

Det er uansett slik at landlov bare kan nektes iht. vilkårene i skipsarbeidsloven § 9-4, annet punktum. Skipets forhold kan gjøre landlovsnekt nødvendig for enkelte av besetningen, men bare under alminnelig daglig fritid i havn. Loven gir da krav på en passende godtgjøring, men det står ikke i loven hvor stor den skal være. Størrelsen kan fastsettes i tariffavtale, og kan inngå i en fastlønnsordning.