Hvorfor uravstemning/stemmeseddel?
Riksmekleren la natt til 12. november frem en skisse til løsning i hovedoppgjøret med Kystrederiene som Det norske maskinistforbunds forhandlingsutvalg aksepterte under forutsetning av at medlemmene godkjenner det i en uravstemning. 
Alle medlemmer som er omfattet av dette tariffoppgjøret har stemmerett og bes godkjenne meklingsresultatet slik det fremkommer i Riksmeklerens møtebok 12. november 2022

Om forslaget
Sett deg godt inn i det meklingsresultatet og hva det innebærer for deg før du avgir din stemme. HER kan du lese alt om hva forslaget innebærer. Resultatet sendes til medlemmene med anbefaling om å stemme ja. 

Dette skjer etter avstemmingen
•         Støtter medlemmene forslaget er meklingsresultatet godkjent og tariffoppgjøret avsluttes. 
•         Avviser medlemmene forslaget blir det streik. 
NB! Hvis medlemmene forkaster forslaget og går til streik, faller tilbudet i meklingsresultatet bort. Vi streiker altså ikke for forbedringer i tilbudet som foreligger nå. Når partene kommer sammen igjen under konflikten, er alle punkter åpne for reforhandling fra begge parter. Hvis konflikten utløser en tvungen lønnsnemd, dikteres resultatet av regjeringen. 

Hvem har stemmerett?
Alle som er yrkesaktivt/ordinært medlem av Det norske maskinistforbund og er ansatt i stilling som er omfattet av overenskomster mellom Det norske maskinistforbund og Kystrederiene for NOR-flaggede lasteskip, brønnbåter m.fl., samt service- og flerbruksskip innen havbruksnæringen.

Utsendelse av stemmeinformasjon
Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i Det norske maskinistforbunds medlemsregister register når avstemmingen blir startet (15.11.22) og tilknyttet en av de omfattede tariffavtalene, mottar en e-post og en SMS med lenke til uravstemmingen. Medlemmer som ikke er registrert med e-post får lenke til avstemmingen som SMS. Det er ikke mulig å stemme per brevpost.

Hvordan stemmer jeg?
Du må ha e-posten du mottar fra oss for å stemme. Stemmelenken du mottar er personlig, og skal ikke videresendes til andre. Kontakt post@dnmf.no hvis du ikke har mottatt stemmemateriell innen 17. november eller har spørsmål om stemming. 
Før fristen går ut får du påminnelse hvis du ikke har stemt. 

Når går fristen ut?
Alle stemmer må være avgitt innen 30. november kl 23.59.

Hva reglene for resultatet?
Avstemmingen følger reglene for uravstemninger for tariffoppgjør i Dnmf, viser til vedtektene:
6.9. Dersom et flertall av de stemmeberettigete har stemt ja, så er forslaget godkjent. Hvis færre enn halvparten av de stemmeberettigete har stemt ja, må minst to tredeler av de stemmeberettigete ha deltatt i uravstemningen for at resultatet skal være bindende. Er ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen kun rådgivende.

Er jeg anonym? 
Ja! Undersøkelsen er satt opp slik at din e-post eller andre personalia ikke knyttes til ditt navn i tellingen/rapporteringen. For å sikre anonymitet og stemmesikkerhet, foregår elektronisk uravstemming i løsningen SurveyXact utviklet av og tilpasset for valg og uravstemminger i Det norske maskinistforbund.

Når er resultatet klart?
Uravstemmingen verifiseres av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemmingen offentliggjøres og man gir tilbakemelding til Riksmekler 6. desember.

Frank Winnberg, områdeansvarlig for medlemmene på Kystrederi-avtalene. 
Frank Winnberg, områdeansvarlig for medlemmene
på Kystrederi-avtalene.