Informasjon til sjøfolk om Sjømannsfondet av 1918 
Sjøfolk med lang fartstid kan søke om premie – deles ut hvert år i juni, og søknadsfristen er 1. mars 2022.
Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år innen 1. juli det året de søker. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2021 ble 118 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2020 var det 116.  

Kvalifikasjonskrav 
Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentet kvalifikasjonskrav.  
Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger.  
Søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV. Søknaden kan også sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, adressen står i søknadsskjemaet. 
Mange trenger litt veiledning når de skal fylle ut skjemaet. Sjekk at du som søker fyller ut alle felt i søknaden og legger ved nødvendig dokumentasjon for fartstiden; viKølafondet ønsker helst oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn, og kopi av fartsbok er også mulig å legge ved. 
Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fått beløpet 4 ganger, kan søke på nytt for å få resterende beløp tildelt. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.   
Søknadene behandles bare én gang i året, etter søknadsfristens utløp 1. mars hvert år. Vi oppbevarer søknader som kommer mellom rundene. 
Hvis samlet inntekt ikke overstiger kr. 236.000, - pr. år (sats for 2021), kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Det kommer ny sats for 2021. Søknader sendes på eget skjema innen 1. oktober. Søknadsskjema kan fås ved å kontakte undertegnede. Kopi av siste års skatteoppgjør må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.