Det ble i forhandlingene mellom Dnmf og NHO Sjøfart av 20. og 21. april 2022 tatt inn en bestemmelse om et utvalg som skulle utrede rammene for fastlønnsavtalene i ferge- og lokalfart for Dnmf og NSOF.

NSF skulle inviteres til arbeidet knyttet til kompensasjon og avregning for arbeid utover normalarbeidstid og årstimeverk.

Utredningen skulle være ferdigstilt før mellomoppgjøret 2023.
I utvalgsarbeidet deltar både seilende fra Forhandlingsdutvalget og fra administrasjonene.

Det har tatt sin tid med gjennomgang av alle fastlønnsavtalene og også lønn i de forskjellige rederi. 

Gjennomgangen ble ikke ferdig til mellomoppgjøret, men skal ferdigstilles i løpet av ferbruar/mars.

Neste møte er den 29. februar.