Protokoll
År 2022, den 20.-21. april  ble det holdt forhandlingsmøter mellom NHO Sjøfart og Det norske maskinistforbund vedrørende revisjon av overenskomstene for maskinoffiserer i innenriksfart.


Tilstede:     

Fra Det norske maskinistforbund:    Hege-Merethe Bengtsson, Jan Roger Guldberg, 
Kjetil Bjarne Hov, Jan Marcussen, Anders Ödman, Anders Gjestad, Anders Fredriksen og Ulf Brekke

Fra NHO Sjøfart:    Torkild Torkildsen, André Høyset, 
Kjell-Arne Danielsen, Roy Kjellevold, Ranveig Elisabeth Drengstig, John-Are Haatuft, Helene Aanonsen, Frode Sund, Evelyn Blom-Dahl og Webjørn Knudsen    

                        
På bakgrunn av overenskomstenes reguleringsbestemmelser og med 
utgangspunkt i de fremlagte krav forhandlet partene om revisjon av følgende 
overenskomster for maskinoffiserer:

•    Passasjerskip i ferge- og lokalfart
•    Passasjerskip i kystfart
•    Lasteskip i kystfart
•    Skip beskjeftiget med buksering, herunder ”Stand-by” avtalen
•    Skoleskipene Gann 
•    Skip tilhørende Redningsselskapet


Generelt tillegg: 
Det gis et generelt tillegg på 4 kr per time. 
Tillegget omregnes i prosent med basis i 0-års matros (2,37%).  

Økning minstelønnssatser: 
Samtlige overenskomster får 2 %, bortsett fra Skoleskip og Redningsselskapet, der 
Skoleskip får 4 % og Redningsselskapet får sentral grunnhyresats justert opp til lokal sats. 

Kostgodtgjørelse: 

Økes til 200 kr

Sats for matpenger: Økes til 96 kr 

Anførsler til forhandlingsprotokollen: 

1.    Opplysnings- og utviklingsfondet 

Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund er enige om at dagens OU-ordningen kan endres i tariffperioden. Det er behov for gjennomgang av detaljer, og dette avtales derfor nærmere.

For NSF og NSOF er det LO-NHO-ordningen som kommer til erstatning for dagens ordning. For DNMF blir det tilsvarende ordning som i dag, men der OU-samordningen eller NHO står for innkreving i stedet for NHO Sjøfart. OU-samordningen krever inn midler også for frittstående organisasjoner som DNMF, så lenge det er andre LO-NHO-avtaler i bedriften. Dersom det unntaksvis bare er DNMF som har tariffavtale i en bedrift, kan NHO stå for innkreving i disse tilfellene. 

2.    Kontingenttrekk: 

Alle virksomheter tilsluttet NHO Sjøfart og som omfattes av tariffavtale mellom DNMF og NHO Sjøfart og som trekker arbeidstakere som tjenestegjør innenfor DNMFs overenskomstområde den til enhver tid gjeldende kontingentsats, innbetaler trekket månedlig etter lønnskjøring.

3.    Dersom det etter vedtakelse av oppgjøret gis tillegg eller andre ytelser på overenskomstområder som dekkes av DNMFs overenskomster, skal tilsvarende gjelde for DNMF.  

Ferje- og lokalfart 

Utredning fastlønn/kompensasjon for arbeid utover normalarbeidstid: 

I tariffrevisjonen 2006 ble det inntatt bilag med eksempler på elementer i fastlønnsavtalen. Det er behov for en gjennomgang av disse elementene som skal inngå i de lokale fastlønnsavtalene. Det settes ned et utvalg som skal vurdere rammene for fastlønnsavtalene i bilag 2 (DNMF) og bilag 3 (NSOF) i overenskomstene for ferge- og lokalfart, herunder kompensasjon og avregning for arbeid utover normalarbeidstid og årstimeverk.

NSF inviteres til å delta i utredningsarbeidet knyttet til kompensasjon og avregning for arbeid utover normalarbeidstid og årstimeverk. 

Utredning skal være ferdig til mellomoppgjøret 2023. 


Redningsselskapet: 

Innslagstidspunkt for overtid endres fra: 2100-0600 til 2100-0800.    

Korrigering i overenskomsten: Kostgodtgjørelse (sats sendres uansett i årets revisjon). § 1. lønn pkt 4 endres til pkt. 5.

Slepe- og bukseringsrederier 

Ekstragodtgjørelse for berging utvides fra 0,5 til 1 time. 

Avvik fra oppsatt turnusplan. Inntar samme bestemmelse (tilpasset) som NR-offshore (pkt 2.4 NR-NSOF/DNMF). 

Presisering om fastlønnsavtaler: Skriftlig avtale om fastlønn skal forhandles mellom de tillitsvalgte og rederiet. 

Det settes ned en arbeidsgruppe for gjennomgang av overenskomsten for slepe- og bukseringsrederier. Utredningen må ferdigstilles innen utløpet av 2023. 

Skoleskip: 

Endre fra besetning på "skoleskipet Gann" til "skoleskip". 
§ 1 C Pkt. 2 Tilsynstjeneste/vakttjeneste

Endres til:
«Tilsynstjeneste/vakttjeneste
All tilsynstjeneste/vakttjeneste i havn godtgjøres med 5 timer overtid og resten av tiden med stopptørn. På samme måte godtgjøres tilsyns/vakttjeneste på lørdag, søndag og helgedager.
Tjeneste som går inn under dette punkt regnes ikke med i den ordinære arbeidstiden.

Det settes ned en arbeidsgruppe for gjennomgang av overenskomsten for skoleskip. Utredningen må ferdigstilles innen utløpet av 2023. 

Varighet og regulering for 2. avtaleår.
Denne Overenskomst trer i kraft pr. 1. april 2022 og gjelder til 31. mars 2024 og videre ett år av gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 1 - én - måneds varsel. 
Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og DNMF,  om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår.  Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 
Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til av DNMF, og NHOs Hovedstyre.  Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2023).

Vedtakelse
Partene har frist for vedtakelse 6. mai. 

Det norske maskinistforbund                NHO Sjøfart


                                
Hege - Merethe Bengtsson                  Frode Sund