Meklingen omfatter Dnmfs medlemmer på NOR-flaggede skip i rederier som har tariffavtaler mellom Dnmf og Norges Rederiforbund (NR).

Følgende avtaler er omfattet av meklingen:
• Fastlønn for Maskinoffiser Offshoreservice fartøyer og Kranskip 
• Maskinoffiserer på NOR-registrerte Bøyelastskip 
• NOR registrerte Ferger i Nord - og Østersjøfart 
• Maskinoffiserer på NOR-registrerte skip i virksomhet som Kabelleggingsskip 
• Maskinoffiserer på NOR – registrerte skip (4. avtalen)

Meklingen gjennomføres samtidig og parallelt med de øvrige sjømannsorganisasjonene.
Maritimt Hus står samlet i lønnskampen og for medlemmene interesser.
Sterke sammen!

Meklingsfristen er satt til midnatt 6. desember. 
Dersom partene ikke kommer til enighet, er forbundet formelt i streik fra klokken 06.00 fredag 7. januar. 
Streiken får virkning, les» iverksettes fra det tidspunkt skipet er i nordeuropeisk havn (nord av Brest) og skip og last er tilbørlig sikret» jf Hovedavtalens § 15-2.
De medlemmene som er omfattet av Dnmfs første streikeuttak har mottatt personlig informasjon om dette og hvordan de skal forholde seg. Medlemmer som ikke har mottatt slik varsel arbeider som vanlig.

Forbundet holder kontakt med de tillitsvalgte og direkte berørte medlemmene.
Førsteuttaket omfatter følgende skip:
•            Skandi Hugen
•            Island Contender                   
•            Energy Swan                          
•            Siem Symphony
•            Normand Sun
•            Cooper Viking                       
•            Normand Sygna                     
•            Viking Princess    
                 

Ved utvidelse av streiken gjøres dette med fire dagers varsel hvor nye skip og medlemmer kan tas ut i tillegg til de som er omfattet i første uttaket. 

 
Om dette tariffoppgjøret:
Dette oppgjøret er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om et generelt lønnstillegg uten endringer i overenskomstens øvrige bestemmelser. Utgangspunktet for forhandlingene er regulert i overenskomstens sluttbestemmelse for 2. avtaleår, nemlig dagens økonomiske situasjon, pris- og lønnsutviklingen det siste året og utsiktene for kommende avtaleår.

Forhandlingene gjennomføres av de valgte seilende medlemmene på området. Disse velges på tariffkonferansen for to år. Tariffkonferansen avholdes hvert andre år i hovedtariffoppgjørsåret. På tariffkonferansen kan alle yrkesaktive medlemmer på område møte og stille til valg. Tariffkonferansen behandler alle innkomne forslag, prioriterer disse og velger forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Forhandlingsutvalget har mandat til å prioritere og komme med nye og endrede krav, gjennomføre forhandlinger og mekling samt akseptere forhandlingsresultat og meklingsresultat. Beslutningen om streik, altså å forkaste et forslag til meklingsresultat, besluttes av forbundsstyret.
Administrasjonen i Dnmf stiller med rådgivere og forhandlingsleder uten stemmerett.

Det foreligger taushetsplikt fra meklingen.
Så snart avgjørelse foreligger vil informasjon legge ut på Dnmf sine FB og nettsider.
Følg med!

Kontaktinformasjon:
Medlemskontakt: Helene J. Brandal hjb@dnmf.no, mobil: 977 20 390
Pressekontakt: Jógvan Hugo Gardar jhg@dnmf.no, mobil: 907 00 926