Dette er helt vanlig prosedyre og må varsles 14 dager før meklingsslutt, dette for at rederiet skal unngå lønnsplikt hvis deres skip blir uttatt i streik.
Som medlemmer i Dnmf så vil dere få streikebidrag hvis dere blir permittert i forbindelse med streik i andre forbund.

BIDRAG VED STREIK
Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (Dnmf) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10.
Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 9. november 2020 at streikebidrag fastsettes til:
«Streikebidragssatsen skal gjelde hele landsmøteperioden.
Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling.
Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik. Bidraget blir utbetalt med kr 1400,- pr tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1400,- pr opparbeiding av lønnet fridag.
Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon»

Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet. Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes Dnmf ved økonomisjefen.

Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 916 49 453 eller epost: cf@dnmf.no

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.