Natt til fredag 4. desember ble det etter mekling på overtid oppnådd enighet i hovedoppgjøret NOR mellom Norges Rederiforbund og Det norske maskinistforbund.
Partene ble til slutt enige om en ramme på 1,60% i hvorav det generelle tillegget utgjør 1,32%.

Det var også forskuttert 0,25% av årets oppgjør fra pensjonsomleggingen tidligere i år, samt at 0,03% ble satt av til sliterordningen (et påslag på AFP for dem som går av før fylte 65 år).

For ferger i nord- og østensjøfart (Color Line) snakker vi om en ramme på inntil 1,08% med ett generelt tillegg 0,80% fra 1. juli 2021 under den forutsetning at Color Line sine passasjerskip er tilbake i drift. Dette må sees lys av at Color Line for tiden er hardt rammet av koronapandemien.

Det generelle tillegget på 1,32% gjelder for ansatte på overenskomstene for NOR-offshore servicefartøyer, kabelleggingsskip, bøyelastskip og NOR-skip (4. avtalen).
Til sammenligning fikk frontfaget i størrelsesorden 0,3% i generelt tillegg.

Lønnsforhandlingene tok utgangspunkt i de fire kriterier, nemlig rederienes økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

- Vi har med dette sikret våre medlemmer mellom 7 700 kr og 13 000 kr i årslønnsvekst. I tillegg til den fremforhandlede rammen vil lønnsøkning som følge av økte tjenestetillegg gi en ytterligere lønnsglidning på gjennomsnitt 0,9%. Videre vil også alle overenskomstens avledede satser og kronetillegg øke med 1,32% (0,8% for Color Line), forklarer forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson.

- Dette var en krevende mekling, men vi er tilfreds med at vi, til tross for krevende tider i næringen, klarte å enes om et ansvarlig oppgjør som samtidig gir økt kjøpekraft for våre medlemmer. Resultatet er i tråd med det vi har fremforhandlet i andre sammenlignbare segmenter.

Det er oppnådd en presisering av overenskomsten for Offshoreservice fartøyer §§ 2.2 og 2.4, samt det skal i perioden gjennomføres to utvalgsarbeid som går på hel-uke-under-land bestemmelsen samt å løfte aldergrensen i lisenstapsforsikringen (Loss of license).

Enighet om at et begrenset antall minusdager kan brukes til kurs.

- Ansatte, som etter et årsoppgjør på fritidsregnskapet sitter igjen med minusdager, må i utgangspunktet seile inn disse minusdagene. Nå kan man imidlertid få avtjent disse ved at to minusdager blir strøket for hver dag på kurs istedenfor å motta kurskompensasjon. Rederiet kan benytte inntil 8 minusdager (altså 4 kursdager) på denne måten innen 6 måneder etter årsoppgjøret, forklarer Bengtsson.

- Man må huske på at minusdager er lønn man allerede har mottatt. Vi håper at dette også kan gi økt fleksibilitet i forbindelse med kortere velferdspermisjoner. Dette fordi rederiet kan hente inn ekstra avspasering som påløper før eller etter velferdspermisjonen i form av kursdager etter et fritidsoppgjør, sier Hege-Merethe Bengtsson.