Riksmeklerens skisse som ble fremlagt under meklingen innebærer en lønnsøkning for offshore på 3 % fra 1. november 2021 for alle NOR-overenskomstene og 2 % for ferger i Nord og Østensjøfart.

Partene var enige om at mellomoppgjøret skulle føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. 

Et generelt tillegg på 3,0 % for offshore innebærer at man har begynt å ta igjen etterslepet i forhold til øvrige tariffområder.

Frontfaget for 2021 ga et sentralt tillegg på 1,35 % før de lokale forhandlingene.
2012 var siste gang man var over 3,0 % på et NOR-oppgjør I NR området.
Lønnsoppgjøret er 0,3 % høyrere enn oppgjøret på flyteriggområdet. Videre vil de som oppnår økt tjenestetillegg 1,3,5,8,10 og 15 få ytterligere fra 1,8 % til 2,2 %  lønnsøkning på toppen av det generelle tillegget.

Dette gjelder også;
• NOR-registrerte Bøyelastskip 
• NOR-registrerte skip i virksomhet som Kabelleggingsskip 
• NOR – registrerte skip (4. avtalen)


Sjømannsorganisasjonene forhandlingsutvalg valgte derfor å godta riksmeklerens skisse for 2021-oppgjøret ut fra en helhetsbetraktning.

HTV/TV