Arbeidsretten har 18.5.2021 avsagt dom i sak 14/2020. Saken gjaldt to pensjonsspørsmål i Sølvtrans Rederi AS. Saken var anlagt mot Kystrederiene som sentral part og mot Sølvrens Rederi AS som lokal part. Saken ble ført på vegne av NSOF av LO-advokat Imran Haider, med Dnmf som partshjelper v/ adv. Knut Walle-Hansen.

Arbeidsretten fikk frem både NSOFs  og Dnmfs synspunkter på en god måte. Imidlertid ble Kystrederiene og Sølvtrans frikjent..

1.    Saken om beregningen ev ytelsespensjonen (60 % av sluttlønnen) er avgjort på bakgrunn av at dette er en sentral avtale, som Arbeidsretten mener ikke kan pålegge Sølvtrans å betale innskudd basert på lokale tillegg som Sølvtranstillegget og Aktivitetstillegg.

2.    Saken om OTP er avgjort på bakgrunn av at OTP ikke ble tariffestet mellom partene. En lovregulert ordning kan ikke bli pådømt av Arbeidsretten. Det må reises sak for de ordinære domstoler for å få dom for brudd på OTP-loven.