Det er 20 medlemmer av Dnmf som fører saken v/adv. Knut Walle-Hansen. Adv. Oddvar Lindbekk representerer Dnmf som partshjelper.

De tyve medlemmene har 4. februar anket Borgarting lagmannsretts dom til Høyesterett. Oslo kommunes tilsvarsfrist er 26. februar.

Om Høyesteretts ankeutvalg lar saken komme til behandling, vil Høyesterett ta stilling til om lagmannsrettens dom skal oppheves. I så fall blir det ny behandling av saken i lagmannsretten.

I arbeidsretten gjelder et prinsipp om at krav som er eldre enn det tidspunkt tillitsvalgte sier fra om det, bortfaller. De 20 medlemmene hevder at dette bare gjelder dersom kravet har vært omtvistet, og det er kravene mot Oslo kommune ikke. Det finnes god støtte for synet i en Høyesterettsdom fra 2019, som kalles Avlaster III-dommen.