19. januar i år avsa Hålogaland lagmannsrett dom for at et medlem av NSF skulle få lønn fra arbeidsgiver iht. skipsarbeidsloven § 4-4 for tid han hadde vært permittert under sykmelding. Bakgrunnen for dette var at han var sykmeldt før permitteringen inntraff. Dommen har om den blir rettskraftig betydning for alle som har regulert sitt arbeidsforhold av skipsarbeidsloven. 

Arbeidsgiver ble ikke hørt med at det skulle være et vilkår at sykdommen er årsak til fraværet. Lagmannsretten fant ikke at et slikt årsakskrav følger naturlig av ordlyden i skipsarbeiderloven § 4-4 første ledd. Det bestemmelsen sier, er at arbeidstakeren må være «arbeidsufør som følge av sykdom eller skade». Lagmannsretten peker på at sykdommen eller skaden må være årsak til arbeidsuførheten, og at dette er noe annet enn et sykdommen eller skaden må være årsak til fraværet. 

Heller ikke på andre grunnlag ble det foretatt en innskrenkende tolkning av ordlyden i skipsarbeidsloven § 4-4.

Det er ikke kjent om dommen vil bli anket til Høyesterett. Saken ble ført av advokat Terje Hernes Pettersen i NSF.