Etter 13 timer på overtid, ble det enighet i hovedoppgjøret i kommunal sektor.
Den viktigste endringen i oppgjøret for Dnmf sine medlemmer, var at trappen for utbetaling av lørdag- og søndags tillegget er borte. Kapittel 5.2.1 og 5.2.2 er dermed slått sammen til en hjemmel 5.2.1, som nå har teksten: For ordinært arbeids mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst 21 %. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time.

Videre endringer i kapittel 5.4.1 Kvelds- og nattillegg:
For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende 
arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- 
pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 21.00 og minst kr. 70,- per arbeidet time mellom kl. 21.00 og 06.00.

Endringene gjøres gjeldene fra 1. januar 2023.

Det norske maskinistforbund har siden denne trappemodellen kom inn i Hovedtariffavtalen i hovedoppgjøret 2018, jobbet målrettet gjennom hovedoppgjøret 2020, revisjoner av brannavtalen (SFS 2404) og med det resultatet vi har fått i årets hovedoppgjør.

Resultatet fra årets hovedoppgjør vil gi ansatte brannkonstabler etc. et generelt tillegg på kr. 14.300,- med virkning fra 1. mai 2022 og ytterligere kr. 23.030,- med virkning fra 1. januar 2023. 

En viktig årsak til denne endringen, var strategien vi hadde med å si opp brannavtalen (SFS 2404) med utløpsdato 30. april 2022, slik at vi kunne bruke dette inn i hovedoppgjøret.

På grunn av denne avtalen, er det i dag skrevet protokoll mellom Det norske maskinistforbund (Dnmf) og KS om at Dnmf tiltrer brannavtalen igjen og med utløpsdato 31. desember 2022 lik de andre hovedorganisasjonene.

Krav på Maritime lærere:
Det har ikke lykkes å få kravet gjennom på at maritime lærere med M1 eller D1, samt PPU skal lønnes likt med lektor med tilleggsutdannelse.

Imidlertid, blir det nedsatt et partssammensatt utvalg (PSU), som skal gjennomgå alle krav på stillingskoder, hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser og merknader, som ikke er imøtekommet i hovedoppgjøret 2022. 
Utvalget skal levere en rapport på arbeidet innen 31. januar 2024. Vi får her god anledning til å argumentere for våre krav på de maritime lærerne.

Dnmf sentralt vil imidlertid ta kontakt med de to fylkene Nordland og Møre og Romsdal, som er de eneste fylkene, som ikke har akseptert denne praksisen. Denne kontakten mot disse to fylkene, vil bli gjennomført høsten 2022. 

Unio
Det blir i første omgang ikke streik i kommunene etter at Unio kommune tirsdag morgen aksepterte skissen til løsning. Imidlertid er Unio delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt.

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Tirsdag ble det fremlagt en skisse til løsning i årets hovedoppgjør. Partene har blitt enige om tarifftillegg som innebærer en ramme på 3,84 prosent. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. Det ble i meklingen lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholder rammen tarifftillegg per 1.5. som gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent.

Unio delt
– Resultatet slår veldig forskjellig ut for Unios medlemsorganisasjoner. Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund. Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Norsk Sykepleierforbund var blant de som sa ja til skissen.

– Vi sikret viktige gjennomslag for våre medlemmer når det gjelder ramme og profil. Vi fikk også viktig gjennomslag for å gjøre om ubekvemstillegget fra kroner til prosent, sier Silje Naustvik, nestleder i Unios forhandlingsutvalg.

Andre elementer i skissen som var medvirkende til at Unio aksepterte:
Begynnerlønn har økt, og det er også gjort en prioritering av dem med lengst ansiennitet.
Vi har også fått gjennomslag for et viktig prinsipp ved at tilleggene på lørdag, søndag og natt er økt, og delvis gjort om til prosentvise tillegg. Vi har blitt kvitt helgetrappa, som ikke fungerte etter hensikten.
Vi har også fått en endring som sikrer at de som nå ansettes i ny stilling, vil få ansiennitet for all arbeidserfaring, også fra privat sektor.
– Vi har fått en høyere ramme enn frontfaget med en profil som treffer våre medlemmer, sier Naustvik.

De som stemte for forslaget til løsning i lønnsoppgjøret var Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Tannpleierforening, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Presteforeningen.

Rune Johnsrud
Forhandlingssjef Dnmf