De viktigste endringene i avtalen er som følger:

Tillegg til § 7-3.2 
Feriepenger for arbeidstakere over 60 år ytes imidlertid fullt ut og avgrenses ikke for dendelen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet etter ferieloven § 10 nr. 3, annet ledd.

Tillegg til § 3-4.1 Lønnssamtale
Arbeidsgiver skal årlig informere om muligheten for lønnssamtale. En slik lønnssamtale skal finne sted i forkant av forhandlinger om den årlige lønnsreguleringen.

For arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør lønnsutviklingen i 
permisjonstiden være et tema i samtalen. 

Ny tekst i § 13-6 Kompensasjon for bruk av privat bil i tjenesten
Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført arbeidet, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. Ved jevnlig behov for bruk av privat bil i tjenesten kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon. En slik avtale forutsetter at arbeidstaker disponerer privatbilen til tjenstlig bruk til enhver tid. 

Kompensasjonens størrelse vurderes ut fra lokale forhold. Arbeidstakeren forplikter seg til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker eventuelt dokumentert tilleggspremie.

Ny § 16 Seniorpolitikk
Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte seniorpolitiske tiltak, for å motivere arbeidstakerne til å stå lengre i arbeid. Avtale om slike tiltak inngås med den enkelte arbeidstaker. Medarbeidersamtaler er en god arena for å diskutere seniorpolitiske tiltak med den enkelte ansatte.

Ny § 18 Databrille
Dersom arbeidstaker har dokumentert behov for databrille for å utføre det daglige arbeidet, blant annet for håndtering av elektronisk verktøy med skjerm, skal arbeidsgiver refundere nødvendige utgifter til synsundersøkelse og databrille med rimelig og funksjonell innfatning. Utgiftene skal dokumenteres. 
Se for øvrig forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4.

Alt i alt, kan vi se oss fornøyde med resultatet og videreutviklingen av Energiavtale ll. 

Andre endringer fremkommer av vedlagt protokoll med vedlegg.

Fra sekretariatet møtte Forhandlingssjef Rune Johnsrud