Årets mellomoppgjør i Unio kommune endte, etter forhandlinger og mekling, med at Unios forhandlingssammenslutning i KS-området forkastet meklingsforslaget, og gikk ut i streik.Streiken ble avblåst 4. juni, da regjeringen, ved arbeids- og sosialministeren varslet at de ville stanse streiken ved tvungen lønnsnemnd.Stortinget vedtok 15.juni Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS,

Loven ble sanksjonert i statsråd 18. juni 2021 og er trådt i kraft.

Les mer her