Vi har fått gjennomslag overfor en kommune i en sak der vi har hevdet at en operatør ved alarmsentralen for brann (110-sentral) skal ha fast stilling i stedet for den midlertidige stillingen han var ansatt i. Arbeidsmiljølovens regler om midlertidige stillinger var brutt, da vårt medlem var ansatt i en såkalt prosjektstilling, men han fylte et varig arbeidsbehov som alarmoperatør på nattskiftet ved sentralen. Etter henvendelse fra Juridisk i Dnmf vurderte kommunens jurist saken, og vårt medlem har nå fast stilling.

Arbeidsgiver uttaler at dette også gjelder andre ansatte som har vært i midlertidig stilling ved 110-sentralen.