– Den nye avtalen sikrer de som har særaldersgrenser livsvarig påslag på pensjonen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Avtalen er inngått etter forhandlinger mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, KS, Spekter, Unio, LO, YS og Akademikerne.

De som har særaldersgrense, får et livsvarig særalderspåslag som skal sikre pensjonen når de går av tidligere enn de som har vanlig aldersgrense.

Lasse Westby, nestleder i Dnmf, sie at denne avtalen er bedre enn den som ble fremforhandlet for tre år siden.

- Det er bra at vi har sikret ett bedre livsvarig nivå på pensjonen for våre medlemmer enn det som har vært i den midlertidige ordningen fra 2020. Dette gjelder særlig de yngre årskullene som ville kommet svært dårlig ut ved en videreføring av den midlertidige ordningen, sier Westby.

Satsene blir slik:
Særalderspåslaget er henholdsvis 5,8 prosent for de som har særaldergrense 65 år, 6,5 prosent for grensen på 63 år og 7,7 prosent for de som har særaldergrense 60 år.

Det er nå viktig at arbeidsgiverne i offentlig sektor jobber aktivt med arbeidsmiljøet. De må tilrettelegge jobbene slik at offentlige ansatte kan stå i arbeid.

Nærmere informasjon om avtalen kommer senere.

Pensjonsavtalen av 3. mars 2018
2018-avtalen utsatte spørsmålet om alderspensjon til de som har særaldersgrense, og i følge den skal ordningen tilpasses den nye påslagsmodellen som er vedtatt for de som er født i 1963 eller er yngre.

I 2018 ble det inngått avtale om ny, offentlig tjenestepensjon. Er du født i 1963 eller er yngre, får du opptjening i ny tjenestepensjon fra 2020 på toppen av folketrygden, ny livsvarig AFP og opptjente rettigheter fra dagens offentlige tjenestepensjonsordning. Den nye tjenestepensjonen kalles en påslagsordning og likner på opptjeningsmodellen i Folketrygden.

Levealdersjustering vedtatt i 2011
Stortinget innførte med Pensjonsreformen levealdersjustering fra 2011 for alle. Den nye avtalen innebærer at særaldersgrensene levealder-justeres. Det vi at de vil øke med om lag ett år per tiår.

Ny prosess
Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense gjenstår. Den avtalen som er inngått nå gjelder bare pensjonsreglene til de som har særaldersgrense. Spørsmålet om hvem som skal ha særaldersgrense i framtida skal behandles i en senere prosess.