Forhandlingene mellom LO og NHO brøt sammen for en tid tilbake og meklingen er fastsatt til 9. og 10. april med frist kl. 24.00.
Det er et samordnet oppgjør. Det vil si at LO som hovedorganisasjon forhandler for alle sine medlemmer med NHO. NSF og Nsof er begge LO-medlemmer og er derfor omfattet av dette.

Dnmf er som kjent en Unio-organisasjon og forhandler selvstendig og er ikke omfattet av meklingen. 
Dnmf forhandler med NHO Sjøfart 29. april.

Dersom LO og NHO ikke kommer til enighet blir det normalt streik fra 10. april kl. 24.00. Nsof og NSF har tatt ut følgende samband til eventuell streik:

Her er alle ruter/båter/samband som av LO (Nsf, Nsof) tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem:
 

.

                 

Dnmf sine medlemmer møter på jobb som vanlig, dersom ikke annen beskjed kommer fra arbeidsgiver. Dnmf sine medlemmer kan risikere å bli permittert som følge av at andre organisasjoner streiker.

NHO Sjøfart opplyser at samtlige av Dnmf medlemmer som berøres av streiken skal ha mottatt et betinget permitteringsvarsel.

Ved en slik permittering gjelder følgende:

Kap. VII Permittering

§ 7-1 Vilkårene for permittering

1. Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.

2. Permittering i henhold til nr. 1 kan ikke finne sted utover 6 måneder med mindre partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn.

3. Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering.

4. Ved vurdering av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i bedriften.

§ 7-2 Plikt til å konferere før varsel gis

Før varsel gis skal det konfereres med tillitsvalgte i samsvar med kap. IX. Før lengre permittering iverksettes, bør bedriften som et alternativ vurdere yrkesfaglig kompetansehevende tiltak etter bedriftens behov og som kan styrke bedriftens konkurransesituasjon. Fra konferansen settes opp protokoll som undertegnes av partene. Varselsfristen i § 7-3 nr. 1 og nr. 2 løper først etter at konferansen er holdt. Krav om forhandlingsmøte fordi ansienniteten er fraveket eller fordi bedriften ved gjeninntagelse følger andre regler enn ved iverksettelsen medfører ikke at permittering eller gjeninntagelse utsettes.

§ 7-3 Varsel om permittering

1. Permittering gis med 14 dagers varsel.

2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.

3. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

4. Fristene gjelder ikke når konflikt i annen bedrift eller tariffstridig konflikt i egen bedrift eller ulegitimert fravær fører til at arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Bedriften plikter dog å gi det varsel som er mulig.

5. Fristene gjelder ikke hvis tariffavtale gir adgang til kortere varsel.  Det samme gjelder arbeidsreglement opprettet før 31.12.97.

6. Hvis bedriften permitterer uten å overholde varselfristen skal arbeidstakerne betales vanlig fortjeneste til fristens utløp. Ved permitteringer som nevnt i nr. 2 betales ordinær timelønn.

7. Dersom en permitteringsperiode avbrytes, og arbeidstaker inntas i arbeid i mer enn 4 uker, skal ny permitteringsperiode anses som ny permittering i relasjon til bestemmelsene om vilkår, drøftelser, varsler mv. Dette gjelder ikke inntak som skyldes vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær. I slike tilfeller skal det dog gis varsel til arbeidstaker så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperiodens utløp.

Merknad

Det norske maskinistforbund og NHO og er enige om følgende: Så lenge det ytes dagpenger direkte etter en arbeidsperiode på inntil 6 uker i sammenheng i en permitteringsperiode, er partene enige om at lengden av arbeidsperioden som kan benyttes uten at fortsatt permittering skal regnes som ny permittering, endres fra 4 til 6 uker.

§ 7-4 Varslets form og innhold

1. Varslet gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre de lokale partene blir enige om annet.

2. Ved betinget permittering etter § 7-5 kan varslet gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte.

3. Varslet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er det ikke mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned og deretter hver måned hvis man ikke blir enige om noe annet. Det skal herunder fortløpende vurderes om vilkårene for permittering er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser.

4. Arbeidstakere som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Beviset skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.

5. Dersom det er gitt ubetinget skriftlig varsel som oppfyller ovennevnte krav til innhold gjelder dette også som permitteringsbevis.

§ 7-5 Betinget varsel

Ved konflikt i egen bedrift skal varselet så langt råd er angi hvilke arbeidstakere som eventuelt vil bli permittert, og den enkelte skal få bestemt underretning så lang tid forut som mulig.

§ 7-6 Oppsigelse under permittering

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt.

Bringes arbeidsforholdet til opphør i permitteringstiden, plikter arbeidstakerne å utføre arbeid i oppsigelsestiden med mindre en ny arbeidsavtale er til hinder for det. Faller arbeidsplikten av denne grunn bort, bortfaller betaling for oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstakere som er permittert utover 3 måneder og inntil videre, sier opp for å gå over i annet arbeid, kan vedkommende fratre uten oppsigelsesfrist.

Arbeidstaker som ikke er sagt opp og som ikke blir gjeninntatt ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden.

§ 7-7 Spesielle bestemmelser

1. I typisk sesongindustri gjelder kap. VII med mindre annet følger av tariffavtale eller fast praksis. Også i så fall gjelder § 7-6 tilsvarende.

2. Når arbeidstaker er permittert løper plikten til syketrygd så lenge den består etter loven, men bare så lenge arbeidstakeren ikke er i annet arbeid.

3. § 7-3 medfører ingen endring i den sedvanemessige rett til å permittere på grunn av værhindringer.

Dersom du har spørsmål, rettes disse til områdeansvarlig Ulf Brekke på mobiltelefon: 954 69 804 eller e-post: ub@dnmf.no

Ved permittering som følge av arbeidskonflikt gjelder følgende ordninger i Dnmf:

BIDRAG VED STREIK

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (Dnmf) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 9. november 2020 at streikebidrag fastsettes til:

Streikebidragssatsen skal gjelde hele landsmøteperioden.

Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling.

Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik. Bidraget blir utbetalt med kr 1400,- pr tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1400,- pr opparbeiding av lønnet fridag.

Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon»

Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. 

Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.

Fremgangsmåte for krav om streikebidrag

Ved en eventuell arbeidsnedleggelse i forbundets regi vil lokal tillitsvalgt/klubb og streikekomite ha løpende kontakt med forbundet. Forbundet vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er omfattet av arbeidsnedleggelsen. I god tid før en eventuell arbeidsnedleggelse vil tillitsvalgte/ streikekomite bli informert om fremgangsmåte. Netto tapt inntekt må dokumenteres. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout

Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes DNMF ved økonomisjefen.

Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 916 49 453 eller epost: cf@dnmf.no

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.