Dnmf er som Unio-organisasjon med i den meklingen som har avsluttet og den meklingen som fortsatt pågår. 
Dnmf sine medlemmer møter på jobb som vanlig, dersom ikke annen beskjed kommer fra arbeidsgiver. Dnmf sine medlemmer kan risikere å bli permittert som følge av at andre organisasjoner streiker.

Ved streik gjelder følgende ordninger i Dnmf:

BIDRAG VED STREIK

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (Dnmf) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 9. november 2020 at streikebidrag fastsettes til:

  • Streikebidragssatsen skal gjelde hele landsmøteperioden.
  • Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling.
  • Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik. Bidraget blir utbetalt med kr 1400,- pr tapt arbeidsdag. 
  • Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon»
  • Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.
  • Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. 

Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.

Fremgangsmåte for krav om streikebidrag

Ved en eventuell arbeidsnedleggelse i forbundets regi vil lokal tillitsvalgt/klubb og streikekomite ha løpende kontakt med forbundet. Forbundet vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er omfattet av arbeidsnedleggelsen. I god tid før en eventuell arbeidsnedleggelse vil tillitsvalgte/ streikekomite bli informert om fremgangsmåte. Netto tapt inntekt må dokumenteres. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes Dnmf ved økonomisjefen.

Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 916 49 453 eller epost: cf@dnmf.no

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

De uunnværlige