-    Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn med flere. Forslagene innebærer opphevelse av plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år. Dette avviser vi i Dnmf på vegne av våre medlemmer, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. 

-    Konkret til departementets forslag om at Kongen kan gi forskrift om at det i særlige tilfeller kan bestemmes at personer i enkelte stillinger med lavere aldersgrense, skal fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd, mener Dnmf en slik forskrift ikke vil gi tilstrekkelig dekning, og at særaldersgrenser skal reguleres i lov i tråd med dagens lovgivning, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. 

-    Som departementet også presiserer i høringsbrevet er det gjort klart i proposisjonen at unntaket gjelder særlig tilfeller, og er ment å være snevert. Dnmf leser dette som at forskriften ikke er ment å inkludere større yrkesgrupper som rammes av regjeringens foreslåtte lovendringer. Dnmf mener regjeringens fokus burde være på å styrke arbeidstakerens og samfunnets sikkerhet, og at dette burde gjøres gjennom å styrke lovverket på en måte som sikrer at det ikke er behov for en unntaksforskrift, sier Bengtsson. 

Dnmf er opptatt av samfunnssikkerheten, kollega sikkerheten og sikkerheten til arbeidstakerne og våre medlemmer i brann og rednings korpsene. For å ivareta denne sikkerheten bør plikten til å fratre ved særaldersgrense opprettholdes, og reguleres i lovs form i tråd med dagens lovgivning.